Mwy o heddlu arfog i blismona strydoedd

Lisa Bridgett Image copyright Lisa Bridgett
Image caption Roedd Lisa Bridgett yn un o'r rheiny gafodd eu hanafu yn y digwyddiad

Dyw hi ddim yn edrych yn debyg y bydd milwyr yn cael eu hanfon i blismona strydoedd Cymru, medd yr heddlu, a hynny wrth i lefel bygythiad terfysgol y DU gyrraedd y lefel uchaf.

Cafodd 22 o bobl a phlant eu lladd a 64 eu hanafu yn y ffrwydrad a ddigwyddodd am tua 22:30 nos Lun yn Arena Manceinion.

Mae plismyn yn dweud eu bod yn ymchwilio i "rwydwaith" a allai fod yn gysylltiedig â'r digwyddiad.

Yn y cyfamser, mae gŵr dynes o Ben Llŷn a gafodd ei hanafu yn y digwyddiad yn dweud bod ei ffôn wedi achub ei bywyd.

Roedd Lisa Bridgett, sy'n rheoli Iard Gychod Bluewater Marine ym Mhwllheli, wedi teithio i gyngerdd Ariana Grande gyda'i merch, a ffrind ei merch.

Yn ôl ei gŵr Steve mae hi wedi colli bys canol ei llaw chwith wedi iddo gael ei daro gan nyten haearn. Fe aeth y nyten wedyn drwy y ffôn symudol a oedd hi'n ei ddefnyddio ar y pryd gan daro ei boch a stopio wrth ei thrwyn.

Chafodd ei merch a ffrind ei merch ddim o'u hanafu yn y digwyddiad.

Image copyright PA

Dywedodd aelod o deulu Ms Bridgett ei bod hi'n ddiolchgar iawn i staff yr ysbyty am eu cymorth, yn ogystal ag ymateb y gwasanaethau brys.

Daeth cadarnhad nos Fawrth bod y Prif Weinidog, Theresa May wedi codi lefel bygythiad terfysgol y DU i'r lefel uchaf, sy'n awgrymu bod yr awdurdodau yn rhagweld bod ymosodiad arall ar fin digwydd.

Fe wnaeth prif weinidog Cymru Carwyn Jones drydar nos Lun yn galw ar i bawb fod yn wyliadwrus.

Image copyright Twitter

Bydd aelodau o'r lluoedd arfog i'w gweld ar y strydoedd ym Mhrydain yn ystod y cyfnod hwn fel rhan o 'Ymgyrch Tempora', sy'n gynllun i ddefnyddio milwyr arfog mewn lleoliadau allweddol i gynorthwyo'r heddlu wrth warchod y cyhoedd.

'Golwg erchyll'

Dywedodd cynghorydd o Gonwy, Ronnie Hughes, fod ei ferch yntau wedi dioddef mân anafiadau yn y digwyddiad ar ôl mynd i'r cyngerdd gyda ffrindiau, ond ei bod bellach "adre'n saff".

Dywedodd y byddai'n cymryd "amser hir i ddod i delerau gyda'r hyn a welson nhw".

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ymosodiad Manceinion: Profiad dwy fam

Nos Fercher cafodd dynes ei harestio mewn cysylltiad â'r ymosodiad terfysgol. Mae chwech o bobl bellach wedi eu harestio yn ardal Manceinion. Cafodd brawd a thad yr hunanfomiwr, Salman Abedi, eu harestio ym mhrifddinas Lybia, Tripoli yn gynharch brynhawn Mercher.

Yn ystod y dydd mae mwy o fanylion wedi eu cyhoeddi ynglŷn â rhai o'r bobl a laddwyd yn Arena Manceinion ac mae nifer y rhai a anafwyd wedi codi i 64.

Mae lefel bygythiad terfysgol y Deyrnas Unedig ar ei lefel ucha a bron i fil o filwyr yn cynorthwyo'r heddlu mewn ardaloedd allweddol.

Brynhawn Mercher fe gyhoeddwyd y bydd 'na funud o dawelwch ar draws y Deyrnas Unedig am unarddeg o'r gloch bore Iau i gofio am y rhai a laddwyd.

Soniodd nifer o Gymry oedd yn y ddinas nos Lun am y digwyddiad, gydag un yn dweud iddi weld "golwg erchyll" ar wyneb ei nai, a'i merch yn "torri ei chalon".

Roedd Vanessa Brown o Fwcle yn y ddinas yn disgwyl am ei merch Emily a'i nai Benjamin i ddod allan o'r cyngerdd.

'Rhedeg am eu bywydau'

Dywedodd ar raglen y Post Cyntaf: "Nes i ddechrau gweld plant yn rhedeg, ac erbyn meddwl rŵan mae'n debyg bod nhw'n rhedeg am eu bywydau, oherwydd bod nhw wedi clywed y bang.

"Eiliad wedyn o ni'n gweld Emily a Ben yn dod rownd y gongl - golwg erchyll ar wyneb Ben ac Emily yn torri ei chalon.

"Dyma fi'n agor y drws: 'Be sydd wedi digwydd?'

"Mae 'na bom, mae 'na bom, mae 'na bom!"

Image caption Roedd gwylnos yng Nghaerdydd ddydd Mawrth, gyda digwyddiadau tebyg yn Abertawe a Phontypridd

Yn dilyn cadeirio cyfarfod o bwyllgor brys Cobra fore dydd Mawrth, dywedodd y prif weinidog Theresa May mai hwn oedd yr ymosodiad gwaethaf i daro gogledd Lloegr erioed.

Wrth siarad y tu allan i Downing Street fe fynegodd ei sioc, gan ddweud ei fod yn anodd deall pa fath o berson fyddai'n dewis ymosod ar neuadd lawn o bobl ifanc a phlant.

Disgrifiodd yr ymosodiad fel un o "lwfrdra anhygoel".

Dywedodd prif weinidog Cymru, Carwyn Jones ei fod yn talu "teyrnged i'r heddlu, y gwasanaeth ambiwlans, y Gwasanaeth Iechyd ym Manceinion ac i'r holl bobl eraill yn y ddinas sydd wedi agor eu drysau a chynnig llaw o gymorth pan roedd angen cymorth".

Ers yr ymosodiad mae digwyddiadau wedi eu cynnal ar hyd a lled y wlad i gofio'r rheiny fu farw yn yr ymosodiad.

Fe wnaeth miloedd o bobl ymgynnull nos Fawrth ar gyfer gwylnos yn Sgwâr Albert, Manceinion, a dywedodd prif gwnstabl Heddlu Manceinion, Ian Hopkins ei fod yn galonogol clywed am straeon o garedigrwydd gan swyddogion brys a phobl gyffredin yn ystod y digwyddiadau.

Cafodd gwylnosau hefyd eu cynnal mewn dinasoedd fel Caerdydd ac Abertawe, gyda munud o dawelwch yn cael ei chynnal a chanhwyllau'n cael eu cynnau.

Image caption Fe ddaeth tua 150 o bobl ynghyd i wylnos yn Abertawe nos Fawrth