Dyfarniad naratif mewn cwest i hunanladdiad heddwas

Maelor

Ar ddiwedd cwest i hunanladdiad heddwas tra roedd dan ofal uned iechyd meddwl, fe ofynnodd crwner i chwe thyst roi tystiolaeth i ddangos sut yr oedd trefn eu gwaith wedi newid yn dilyn y farwolaeth.

Cafodd y cwest ei gynnal i farwolaeth y Rhingyll Lee Johnson, oedd wedi crogi ei hun tra'n glaf gwirfoddol yn uned Heddfan yn Ysbyty Maelor Wrecsam ym mis Chwefror 2016.

Roedd y Rhingyll Johnson, 45, oedd yn gweithio yn yr Amwythig, wedi bod yn glaf am ddau fis ac wedi bod yn dioddef o iselder.

Clywodd y cwest ei fod ar adegau wedi ystyried lladd ei hun pan roedd dan ddylanwad alcohol.

Roedd cofnod iddo fod wedi yfed alcohol yn yr uned ar ddau achlysur, ac amheuaeth ei fod wedi gwneud hynny ar achlysuron eraill hefyd.

Ar ddiwedd y cwest fe ddyfarnodd crwner rhanbarth Dwyrain a Chanolbarth Gogledd Cymru, John Gittins, reithfarn naratif.

'Ystyried risg'

Ychwanegodd fod yr uned wedi "methu ag ystyried y risg yr oedd yn ei ddangos iddo ei hun ac eraill, yn enwedig wedi iddo yfed alcohol", a bod angen i'r polisi o adael i gleifion gael mynd ag alcohol ar yr uned fod yn llawer mwy cadarn.

"Mae'n anodd deall sut y gall person fod dan ddylanwad alcohol yn Heddfan," meddai.

Yn gynharach yn y gwrandawiad roedd y seiciatrydd ymgynghorol Dr Stuart Porter, cyfarwyddwr clinigol dros dro gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, wedi tanlinellu'r gwelliannau mewn cynllun oedd wedi ei gyflwyno yn dilyn marwolaeth Mr Johnson.

Pan ofynnodd bargyfreithiwr iddo os oedd y risg heb ei ragweld yn ddigon trylwyr yn yr achos yma, atebodd: "O bosib oedd, ond mae rhagweld risg yn anodd.

"Fy marn i... yw y dylai sgwrs fwy heriol fod wedi digwydd am alcohol," ychwanegodd.

Polisiau

Yn dilyn cyhoeddi'r dyfarniad naratif, dywedodd y crwner ei fod wedi ystyried os oedd polisïau'r bwrdd iechyd wedi methu'n llwyr yn yr achos yma, ond ychwanegodd ei fod yn credu fod y polisïau presennol yn rhai da wedi iddo ail-ystyried y dystiolaeth.

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd gweddw'r Rhingyll Johnson, Barbara, fod ei gŵr yn daer am gymorth i'w iselder.

"O glywed y dystiolaeth gan staff oedd wedi trin Lee yn Heddfan, rwy'n teimlo nad ydyn nhw wedi cydnabod y methiannau yn ei ofal oedd yn fy marn i wedi cyfrannu at ei farwolaeth", meddai.

"Rwy'n gwerthfawrogi fod y crwner wedi gofyn am sicrwydd gan y staff hynny fod gwersi wedi eu dysgu."

Dywedodd Dr Stuart Porter ar ddiwedd y gwrandawiad: "Rydym yn derbyn casgliadau'r crwner yn llawn ac fe fyddwn yn sicrhau y byddwn yn ymateb i'r pryderon mae wedi eu codi o ran y ffordd y cafodd y gofal am Mr Johnson ei reoli a'r angen i weithredu polisïau'n fwy trylwyr.

"Dywedodd y crwner ei fod yn credu fod polisïau'r bwrdd iechyd yn gadarn ac fe wnaeth gydnabod y sicrwydd yr oedd wedi ei dderbyn o ran ein hymrwymiad i barhau i wella safon y gofal sy'n cael ei roi i gleifion."