Cwtsh i'r babis

Mae Hilary Johnston o Gaerdydd wedi treulio ei bywyd yn helpu eraill. Wedi gweithio fel nyrs am flynyddoedd, bu hefyd yn maethu babanod am 20 mlynedd. Pan ddaeth yn amser iddi roi'r gorau i faethu, penderfynodd ei bod am gyfrannu'r llond tŷ o eitemau a dillad babi yr oedd wedi eu casglu dros y blynyddoedd i elusen.

Ar ôl ymchwilio arlein, sylweddolodd nad oedd elusen 'banc babi' yng Nghymru lle gallai roi'r eitemau i deuluoedd oedd eu hangen, fel oedd ar gael yn Lloegr, felly blwyddyn yn ôl aeth ati i sefydlu elusen Cwtch Baby Bank, yr unig un o'i fath yng Nghymru. Erbyn hyn mae hi wedi helpu dros 380 o deuluoedd, gyda mwy a mwy o eitemau'n cael eu dosbarthu bob dydd. Cafodd Hilary sgwrs gyda Cymru Fyw:

Fe wnaeth yr elusen ddechre yn y tŷ, ond mewn dim o dro roedd gen i a dau wirfoddolwr arall lond tŷ o stwff. Felly fe wnaethon ni drefnu noson ddawns fawreddog i godi arian i gael uned storio yn Ffynnon Taf ger Caerdydd. A rydyn ni erbyn hyn yn chwilio am fwy o le i gadw'r holl bethau sy'n cael eu rhoi i ni.

Rydyn ni'n helpu un teulu bob dydd, a mwy a mwy yn holi am help. Rydyn ni'n gweithio gyda phobl broffesiynol sy'n helpu teuluoedd mewn angen fel bydwragedd, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol, doctoriaid ac yn y blaen. Gallan nhw ddod aton ni i ofyn am eitemau ar gyfer y bobol maen nhw'n eu helpu.

Dydyn ni ddim yn delio gyda'r teuluoedd yn uniongyrchol, allwn ni ddim cael pobl yn ciwio tu allan y drws, felly mae'r eitemau yn mynd wrthon ni trwy law y gweithwyr sy'n helpu pobol sydd eu hangen.

Image copyright Cwtch Baby Bank

Rydyn ni'n helpu unrhyw un sy'n methu fforddio i fwydo a phrynu dillad i'w plant; teuluoedd sy'n gweithio ond ar incwm isel, ffoaduriaid, menywod beichiog sy'n ddi-gartref. Ac o weld faint o alw sydd ar yr elusen, mae'n amlwg bod mwy a mwy o bobl angen help o hyd.

Rydyn ni'n lapio'r rhoddion fel anrheg, yn hytrach na handout. Os mae gwraig yn saith neu wyth mis yn feichiog ac yn paratoi at eni babi ac yn methu fforddio prynu beth sy' angen, mae'r lefelau stress yn mynd i fod yn uchel iawn.

Rydyn ni'n tynnu'r pwyse' oddi arnyn nhw trwy ddosbarthu pecyn babi newyddanedig gyda basged moses yn llawn dillad babi a blancedi, bath gyda chewynnau, pethau ymolchi a phopeth sydd ei angen ar gyfer babi newydd.

'Mae pobl yn hael iawn'

Gall pobl ofyn am bethau penodol y maen nhw ei angen, ac os ydy e gyda ni, gallan nhw ei gael e.

Mae'r elusen yn ddibynnol ar bobl yn cysylltu â ni trwy ein tudalen Facebook, a chyfrannu eitemau ail-law a chynnal gweithgareddau codi arian, ac mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel.

Rydyn ni'n gofyn i bobl gyfrannu pethau glân a safonol - os fyddech chi'n hapus i'ch babi chi eu gwisgo nhw yna cyfrannwch nhw - ac mae pobl yn prynu pethau newydd i ni hefyd.

Mae'n rhaid i ni roi matres newydd sbon gyda phob basged moses, ac yn amlwg mae angen i'r sanau, cewynnau a phethau ymolchi fod yn newydd, felly mae pobl yn eu prynu nhw a'u rhoi ni. Mae pobl yn hael iawn.

Image copyright Cwtch Baby bank