Cwyn am ysgol yn Sir y Fflint yn 'tanseilio'r iaith Gymraeg'

Ysgol Maes Garmon

Mae rhieni yn Sir y Fflint yn honni bod cynllun pontio unig ysgol uwchradd Gymraeg y sir yn tanseilio'r ymdrechion i hyrwyddo'r iaith.

Mae nifer o rieni disgyblion blwyddyn chwech sydd wedi dewis peidio anfon eu plant i flwyddyn saith Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug yn anhapus nad yw eu plant yn rhan o weithgareddau'r trawsnewidiad.

Mae'r trefniadau yn cynnwys trip preswyl i wersyll yr Urdd yn Llangrannog.

Yn Sir y Fflint, mae rhai rhieni yn teimlo y dylai gweithgareddau Ysgol Maes Garmon fod yn agored i bawb - er mwyn sicrhau teimlad cryf tuag at yr iaith yn lleol.

Mae Rhian Davies yn fam i Cadi, fydd yn mynychu ysgol uwchradd ym Mhowys ym mis Medi pan fydd y teulu yn symud i fyw yno.

Mae Ms Davies yn teimlo y dylai ei merch gael mynd i Langrannog gyda'i ffrindiau ac mae hi'n disgrifio polisi Ysgol Maes Garmon yn "anffafriol."

Image caption Mae Rhian Davies yn anhapus nad yw ei phlentyn yn cael mynd i Langrannog

"I'r teuluoedd sydd yn dewis addysg ddi-Gymraeg, maen nhw'n teimlo bod yr ysgol yn gwneud hyn i'w cosbi nhw achos eu bod nhw heb ddewis addysg Gymraeg.

"Dyma brofiad olaf nifer o'r plant 'ma o'r iaith Gymraeg ac maen nhw'n gadael ar nodyn chwerw tu hwnt.

"Dydy'r teuluoedd yma fyth am ddod 'nôl at addysg Gymraeg ar ôl cael eu trin fel hyn. Maen nhw'n tanseilio brwydr yr iaith yn Sir y Fflint."

Mae Ysgol Maes Garmon a'r corff llywodraethol wedi derbyn cais i ymateb.

'Cyfreithlon'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir y Fflint: "Mae Ysgol Maes Garmon yn iawn yn y ffaith y dylai pob ysgol fod â threfniadau pontio cryf ac effeithiol ar gyfer pobl ifanc sy'n symud o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd.

"Mae trefniadau trosglwyddo Ysgol Maes Garmon yn cael eu cytuno rhyngddi hi a'r ysgolion cynradd lleol, ac mae hynny yn wahanol i ddathliadau diwedd addysg gynradd.

"Ein barn ni fel awdurdod lleol ydy y dylai trefniadau trosglwyddo nid yn unig fod yn gyfreithlon ond hefyd fod yn cael ei gweithredu mewn ysbryd cynhwysol sy'n cydweithio gyda phlant teuluoedd a'r ysgolion.

"Ond cyn belled a bod y trefniadau yn gyfreithlon ni allai'r awdurdod lleol ymyrryd. Fe allai rhieni gwyno ac yna fe allai'r Awdurdod Lleol ymyrryd os nad ydy'r ysgol yn dilyn y broses gwynion.

"Ond ni chawn gyflwyno barn wahanol unwaith y mae'r Llywodraethwyr wedi dod i gasgliad ar gŵyn gan ddilyn y broses gywir."