Newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol i Senedd Cymru

senedd

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi cytuno i ddeddfu er mwyn newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru cyn diwedd y tymor Cynulliad presennol.

Roedd y comisiwn wedi cytuno i ymgynghori gyda phobl Cymru ar y mater yn dilyn pleidlais unfrydol ym mis Gorffennaf 2016 i gael enw sy'n adlewyrchu statws cyfansoddiadol y sefydliad.

Nawr mae'r comisiwn wedi cyhoeddi crynodeb o'r 2,821 o ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad, ac roedd 61% o'r ymatebwyr yn cytuno y dylai'r enw newid.

Yr enw ddaeth i'r brig gyda 73% o'i blaid oedd Senedd Cymru/Welsh Parliament.

O safbwynt teitl i'r aelodau, doedd y dewis ddim mor amlwg, ond ar y cyfan y dewis mwyaf poblogaidd yn Gymraeg oedd Aelod o Senedd Cymru, ac yn Saesneg Welsh Parliament Members.

Bydd y newid yn cael ei roi ar waith fel rhan o raglen ehangach o ddiwygiadau sy'n cael eu hystyried yn dilyn trosglwyddo pwerau perthnasol yn sgil Deddf Cymru 2017.

'Gwella dealltwriaeth'

Dywedodd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones: "Rwy'n gobeithio y bydd y newid yn chwarae rhan yn y broses o sicrhau bod mwy o bobl yn llwyr ddeall pwerau'r Cynulliad a'r rôl y mae'n ei chwarae yn eu bywydau. Ein rôl ni heddiw yw bod yn gorff seneddol llawn, gyda'r pŵer i ddeddfu a chytuno ar drethi.

"Rhaid inni barhau i weithio'n galed i ennyn hyder, ymddiriedaeth a balchder yn y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu.

"Ni fydd newid yr enw yn ei hun yn gwneud hynny, ond mae'r cam hwn yn rhan o becyn ehangach o ddiwygiadau a fydd, yn fy marn i, yn chwarae rhan bwysig yn y broses o wella dealltwriaeth pobl o rôl deddfwrfa ddemocrataidd y genedl.

"Mae'r Comisiwn yn bwriadu cyhoeddi'r ddeddfwriaeth a fydd yn dod â'r diwygiadau hynny i rym y flwyddyn nesaf."

Dim gwastraffu adnoddau

Ychwanegodd Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu, Suzy Davies: "Rydym yn cydnabod bod rhai o'r bobl a ymatebodd i'r ymgynghoriad yn bryderus am y costau posibl a allai fod ynghlwm wrth unrhyw newid enw.

"Rwyf am roi sicrwydd iddynt nad ydym yn bwriadu ail-frandio'r sefydliad yn llwyr na gwastraffu adnoddau drwy ruthro.

"Byddwn yn deddfu yn y dyfodol agos, ond yn y cyfamser, bydd y sefydliad hwn yn parhau i gael ei adnabod yn swyddogol wrth ei enw statudol presennol, sef Cynulliad Cenedlaethol Cymru, er mwyn osgoi dryswch, lleihau costau a pheidio â tharfu ar ein gwaith."