Neil McEvoy yn rhoi'r gorau i apêl tribiwnlys

Neil McEvoy

Mae'r AC Neil McEvoy o Blaid Cymru wedi cael gorchymyn i dalu costau o bron i £9,000 wedi iddo roi'r gorau i'w apêl, wedi i dribiwnlys ddod i'r casgliad ei fod wedi gwneud sylw bygythiol yn ei rôl fel cynghorydd sir.

Ym mis Mawrth, cafodd Mr McEvoy ei wahardd o Gyngor Caerdydd am fis, er dyfarnodd y tribiwnlys nad oedd wedi dwyn anfri ar y cyngor.

Dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus fod y ffaith ei fod wedi rhoi'r gorau i'w apêl yn "cyfiawnhau'r penderfyniad i ymchwilio".

Dywedodd Mr McEvoy y byddai nawr yn mynd ar drywydd yr achos "mewn modd gwleidyddol".

'Cyfiawnhau'r penderfyniad'

Dywedodd llefarydd ar ran yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus: "Mae'r Ombwdsmon yn falch fod y mater yma wedi dod i fwcl.

"Mae'r canlyniad yn cyfiawnhau'r penderfyniad i ymchwilio i'r gwyn yn erbyn y cynghorydd McEvoy a chyfeirio'r mater at Banel Dyfarnu Cymru."

"Wedi iddo gael ei ailethol yn gynghorydd yn yr etholiadau lleol ym mis Mai, dywedodd Mr McEvoy fod y canlyniad "yn dangos fy mod wedi fy nghael yn ddieuog yn llys barn y cyhoedd.

"Dwi'n credu mai'r ffordd fwyaf effeithio o symud pethau ymlaen yw mewn modd gwleidyddol, trwy barhau i ddwyn sylw at y sefyllfa "un blaid" sydd gyda ni yng Nghymru."

Ymchwiliad mewnol

Mae BBC Cymru hefyd yn deall bod ymchwiliad mewnol Plaid Cymru i ymddygiad Mr McEvoy eto i ddechrau'n ffurfiol, er iddo gael ei sefydlu bron i bedwar mis yn ôl.

Yn dilyn dyfarniad y tribiwnlys, cafodd nifer o gyhuddiadau eu gwneud am ymddygiad Mr McEvoy ar wefannau cymdeithasol.

Penderfynodd y blaid i ddechrau ymchwiliad, gyda llefarydd ar y pryd yn dweud y byddai'n "edrych ar y dystiolaeth a'r cwynion oedd ar gael".

Bydd pwyllgor gwaith y blaid yn cyfarfod nos Wener i drafod y ffordd ymlaen i'r panel disgyblu, dan gadeiryddiaeth y cyfreithiwr Fflur Jones.

Mae disgwyl i adroddiad gael ei gyhoeddi o fewn chwe wythnos.