Trin plant mor ifanc â 4 oed am anhwylderau bwyta

Anhwylder bwyta

Fe gafodd plant mor ifanc â phedair oed eu cyfeirio at wasanaethau iechyd ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru y llynedd, yn ôl ffigyrau.

Defnyddiodd o leiaf un ferch bedair oed a bachgen bump oed wasanaethau iechyd meddwl yn y de yn 2015/16.

Mae elusen Beat yn dweud bod anhwylderau bwyta yn gallu effeithio ar "unrhyw un, dim ots am oed".

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod achosion anhwylderau bwyta yn "gymhleth" ond bod gwasanaethau ar gael.

Fe aeth y nifer uchaf erioed o bobl yn eu harddegau i ysbytai ar ôl cael diagnosis o anhwylder bwyta yn 2014/15.

Mae ffigyrau gan Fwrdd Iechyd Cwm Taf - sy'n cynnal gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc (CAMHS) ar draws y de - yn dangos bod nifer y cleifion dan 18 sydd ag anhwylderau bwyta wedi cynyddu o 43 i 236 yn yr ardal.

  • Roedd hynny'n gynnydd o 450% rhwng 2014/15 a 2016/17
  • Cynyddodd nifer y bechgyn ddefnyddiodd y gwasanaethau 600% yn ystod y cyfnod hwnnw
  • Mae nifer y merched i gael triniaeth wedi cynyddu 400% dros dair blynedd.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod plant rhwng pedair a naw oed wedi mynd i ganolfannau ar gyfer anhwylderau bwyta. Nid yw'n glir faint gafodd ddiagnosis wedi hynny.

Nid oes ffigyrau wedi eu rhyddhau ar gyfer ardaloedd eraill, ond dywedodd Bwrdd Iechyd Powys bod nifer y plant gafodd driniaeth am anhwylder bwyta ar ei isaf ers pedair blynedd yn 2015/16.

Mae anhwylderau bwyta yn effeithio ar tua 725,000 o bobl bob blwyddyn.

Dywedodd Tracy Gardiner o CAMHS mai'r bwriad yw cynnig "cefnogaeth amserol a phriodol" i'r rhai sydd ei angen.

Ychwanegodd bod cyfeiriadau at y gwasanaeth wedi cynyddu ers i'r llywodraeth ddarparu mwy o gyllid.

"Mae'n bwysig ein bod yn parhau i weithio'n agos gyda'n partneriaid i roi gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc a'u teuluoedd," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran elusen Beat bod y risg uchaf o anhwylderau bwyta i bobl rhwng 13 ac 17 oed.

Ymateb yn sydyn

Ychwanegodd: "Mae'r ffaith bod mwy o rieni a theuluoedd yn adnabod symptomau anhwylder bwyta yn beth positif.

"Mae gwellhad llawn yn bosib, ond y cynharaf mae rhywun yn cael triniaeth sydd ei angen, yna mae'r tebygrwydd o wellhad llawn yn uwch."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Waeth beth yw oed cleifion, neu'r achos sydd wedi arwain at weld meddyg, beth sy'n bwysig yw bod gwasanaethau yn bodoli i ymateb yn sydyn ac asesu, rhoi diagnosis a thrin y cyflwr."

Ychwanegodd y llefarydd bod y llywodraeth wedi buddsoddi £1.25m mewn gwasanaethau o'r fath, a £500,000 ychwanegol ar gyfer 2017/18 i hybu cydweithio rhwng timau sy'n trin plant ac oedolion.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol