Digwyddiad i drafod gwarchod Cristnogion y Dwyrain Canol

Image copyright Getty Images

Ddydd Mercher bydd elusen Open Doors yn cynnal digwyddiad yn y Cynulliad fel rhan o'u hymgyrch i godi ymwybyddiaeth o'r caledi sydd yn wynebu rhai cymunedau Cristnogol yn y Dwyrain Canol, yn enwedig yn Irac a Syria.

Bydd yn dod â chynrychiolwyr o'r cymunedau Cristnogol a Mwslimaidd yng Nghymru ynghyd i drafod sut all gwleidyddion y DU wneud mwy i gefnogi'r cymunedau hynny sydd dan fygythiad.

Mae disgwyl i nifer o ACau hefyd fod yn bresennol yn y digwyddiad, fydd wedi'i gadeirio gan Darren Millar AC.

Dr Matthew Rees, Swyddog Eiriolaeth a Pholisi Open Doors, sy'n esbonio mwy.

Mae'r elusen Open Doors yn gwasanaethu miliynau o Gristnogion sy'n cael eu herlid mewn dros 50 o wledydd, gan gynnwys rhai o wledydd peryclaf y byd.

Mae gwaith Open Doors yn y Dwyrain Canol yn cael ei ddwyn ynghyd drwy'r ymgyrch 'Hope for the Middle East'.

Ymgyrch fyd-eang yw hon sy'n ysgogi pobl o gwmpas y byd i siarad allan er mwyn sicrhau dyfodol i Gristnogion a lleiafrifoedd eraill yn Syria ac Irac.

Mae Cristnogion a lleiafrifoedd crefyddol eraill yn gofyn am yr hawl i ddinasyddiaeth gyfartal, amgylchiadau byw urddasol, a rôl amlwg yn y gwaith o gymodi ac ailadeiladu cymdeithas.

Er mwyn cryfhau eu lleisiau mae Open Doors a'i chefnogwyr yn galw ar lywodraeth San Steffan a'r Cenhedloedd Unedig i sicrhau bod anghenion y gymuned Gristnogol a lleiafrifoedd eraill yn cael eu gwireddu.

Fel rhan o hyn, mae Open Doors yn gofyn i bobl lofnodi'r ddeiseb One Million Voices of Hope, fydd yn cael ei gyflwyno i lywodraeth y DU a'r Cenhedloedd Unedig ym mis Rhagfyr 2017.

Image copyright AFP

Yn ychwanegol at hyn, ddydd Mercher mae Open Doors yn mynd â'r ymgyrch i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Bydd y digwyddiad yn helpu Aelodau Cynulliad, arweinwyr Cristnogol ac arweinwyr Mwslimaidd i ddeall yr heriau sy'n wynebu Cristnogion a lleiafrifoedd eraill yn Syria ac Irac, a sut i siarad allan ar eu rhan.

Tra bod polisi tramor a pholisi datblygiad rhyngwladol yn gyfrifoldebau Llywodraeth y DU, mae'n hanfodol bod ACau'n cael y cyfle i siarad allan dros Gristnogion yn y Dwyrain Canol er mwyn dangos pryder pobl Cymru ar gyfer y gymuned hynafol hon.

Ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru mae ACau wedi defnyddio eu swyddi yn gyson i siarad allan ac i annog llywodraeth y DU i weithredu ar faterion sy'n peri pryder iddynt yma yng Nghymru a thu hwnt.

Mae cefnogaeth ACau ar gyfer yr ymgyrch yn ffordd adeiladol dros ben o adeiladu ar ddatganiadau barn y Cynulliad yn 2010 a 2016, wnaeth ddangos cefnogaeth i ddiogelu Cristnogion a lleiafrifoedd ffydd eraill sy'n cael eu herlid ar draws y byd.

Er bod y datganiadau hyn yn ddyfeisiau rhethregol, ac felly ddim yn dal pwysau deddfwriaethol, maent yn ffordd adeiladol o sicrhau bod y mater yn rhan o'r agenda, gyda'r Cynulliad i bob pwrpas yn lobïo llywodraeth San Steffan i weithredu.

Mae hwn yn gyfle i bobl Cymru, drwy eu sefydliad cenedlaethol, i siarad allan ac i roi gobaith i'r Dwyrain Canol.