£4.2m tuag at hyfforddiant athrawon a dysgwyr Cymraeg

addysg cynradd Image copyright PA
Image caption Mae'r cyllid yn cynnwys arian tuag at gynllun i wella sgiliau Cymraeg athrawon cynradd

Bydd £4.2m yn rhagor yn cael ei roi tuag at addysg Gymraeg a dysgu Cymraeg fel pwnc, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae rhan o'r cyllid wedi'i glustnodi ar gyfer cynllun sabothol i wella sgiliau iaith athrawon cynradd, yn ogystal ag ymgais i ddenu mwy o athrawon i ddysgu Cymraeg fel pwnc.

Bydd arian hefyd ar gael i gefnogi dysgu proffesiynol ar gyfer y Gymraeg ac ymarferwyr cyfrwng Cymraeg, a rhoi mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio'r iaith y tu allan i ddosbarthiadau Cymraeg.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams bod sicrhau cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sector addysg yn "flaenoriaeth dros y pum mlynedd nesaf".

'Anghenion y system'

Bydd yr arian ychwanegol sydd yn cael ei ddosrannu yn cynnwys:

  • £2.1m ar gyfer datblygu sgiliau iaith ac addysgu athrawon, gan gynnwys mapio sgiliau Cymraeg y gweithle;
  • £1.2m tuag at gynllun peilot sabothol i ryddhau athrawon cynradd am flwyddyn er mwyn gwella'u sgiliau iaith Gymraeg;
  • £600,000 tuag at wella sgiliau Cymraeg disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, gyda mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith y tu allan i'w gwersi;
  • £200,000 ar gyfer gwaith ymchwil er mwyn sicrhau sylfaen gref o dystiolaeth;
  • £50,000 er mwyn denu mwy o raddedigion i ddod yn athrawon Cymraeg, ac i ddysgu Cymraeg fel pwnc.
Image caption Dywedodd Kirsty Williams bod sicrhau cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn flaenoriaeth iddi

Wrth gyhoeddi'r cyllid ychwanegol dywedodd Ms Williams: "Mae datblygu gweithlu o athrawon i addysgu'r Gymraeg ac i gyflwyno addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i greu mwy o siaradwyr Cymraeg, a bydd yn flaenoriaeth dros y pum mlynedd nesaf.

"Mae hyn yn golygu cynllunio er mwyn cefnogi datblygiad athrawon a chynorthwywyr, ac ehangu'r cynllun sabothol a chyfleoedd dysgu proffesiynol eraill ar gyfer y gweithlu sydd gennym ar hyn o bryd.

"Mae datblygiad proffesiynol sydd wedi'i lunio a'i gyflwyno'n dda yn bwysig gan fod iddo fanteision i'r unigolyn a hefyd i'r proffesiwn a'r cyhoedd.

"Mae'r buddsoddiad yma yn alinio gydag ein cynigion am safonau addysg newydd fydd yn rhoi cyfle i athrawon ddatblygu eu sgiliau drwy gydol eu gyrfa i fodloni anghenion y system addysg."

Pynciau Cysylltiedig