Lansio rhwydwaith i wella safon mathemateg ysgolion

Maths

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhwydwaith newydd i wella sut mae mathemateg yn cael ei ddysgu mewn ysgolion.

Bydd yr ysgrifennydd addysg, Kirsty Williams, yn cyhoeddi sefydlu'r Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg mewn ysgol yng Nghaerdydd ddydd Gwener.

Hefyd yn rhan o'r lansiad bydd arbenigwraig mewn mathemateg, Dr Hannah Fry, a fydd yn sôn am sut mae ennyn diddordeb disgyblion yn y pwnc a'i wneud yn fwy diddorol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddan nhw'n buddsoddi dros £3.2m yn y rhwydwaith yn ystod tymor presennol y Cynulliad.

Bydd ysgolion, colegau, prifysgolion a'r pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn gweithio ar y cyd i wella'r dull o addysgu a dysgu mathemateg a rhifedd yng Nghymru er mwyn cefnogi'r datblygiadau newydd o ran y cwricwlwm.

Image caption Bydd yr rbenigwraig mathemateg, Dr Hannah Fry yn rhan o lansio'r rhwydwaith fathamateg

Dyma waith y rhwydwaith:

  • Rhoi cefnogaeth ychwanegol i ddatblygu arweinyddiaeth ym maes mathemateg gan helpu ysgolion i gydweithio er mwyn cynnal safonau uwch;
  • Rhoi cefnogaeth i athrawon, cynorthwywyr addysgu, darlithwyr addysg bellach ac eraill i ddatblygu arferion gwell yn yr ystafell ddosbarth;
  • Ysgolion a cholegau yn cael canllawiau ac yn gallu mynd i ddigwyddiadau a chynadleddau ar arfer addysgu effeithiol, ac adran benodol newydd ar-lein ar gyfer mathemateg ar wefan dysgu Hwb;
  • Creu rhaglenni datblygu personol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i staff i wella dealltwriaeth o fathemateg a'r dull o ddysgu ac addysgu mathemateg;
  • Rhaglenni newydd ar gyfer datblygiad proffesiynol i staff addysgu wella eu gwybodaeth mewn mathemateg.
Image caption Fe gafodd y rhwydwaith ei lansio mewn ysgol yng Nghaerdydd ddydd Gwener

Dywedodd Kirsty Williams: "Mae'n fwriad cenedlaethol gennym ni i ddiwygio safonau addysg er mwyn sicrhau bod gan ein pobl ifanc gyfle cyfartal i gyrraedd y safonau uchaf posibl. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn achos pwnc mor hanfodol bwysig â mathemateg.

"Bydd ein Rhwydwaith Cenedlaethol newydd er Rhagoriaeth mewn Mathemateg yn defnyddio'r gallu sydd yng Nghymru i ddod ynghyd, i rannu'r ddealltwriaeth am yr hyn sy'n gweithio orau ac i gefnogi ei gilydd wrth godi safonau a'n huchelgais am ragoriaeth.

"Bydd y rhwydwaith yn dwyn ynghyd yr wybodaeth, yr arbenigedd a'r profiad gorau o blith ein prifysgolion, ysgolion, Consortia ac eraill er lles ein pobl ifanc."

Pynciau Cysylltiedig