Adolygu rôl Cadeirydd Cyngor Powys

Car
Image caption Dywedodd Elwyn Vaughan fod y penderfyniad i wario £28,000 ar brynu Audi A6 newydd yn 'haerllug' a dwedodd ei fod yn 'wastraff arian' a bod y Cyngor yn 'ansensitif'

Mae Cyngor Powys wedi pleidleisio i adolygu rôl y Cadeirydd a'r angen i brynu neu brydlesi car ar gyfer cyflawni ei ddyletswyddau, mewn cyfarfod o'r cyngor llawn yn Llandrindod.

Cafodd y cynnig yn galw am yr adolygiad i'w gynnal gan un o bwyllgorau'r Cyngor ei gefnogi gan 31 o aelodau, gyda 12 yn gwrthwynebu.

Roedd y cynnig yn welliant i gynnig gwreiddiol gafodd ei gyflwyno gan arweinydd grŵp Plaid Cymru, y Cynghorydd Elwyn Vaughan.

Roedd wedi galw am 'ddod a'r arfer o brynu neu brydlesu car at ddefnydd y Cadeirydd i ben'.

'Haerllug'

Dywedodd Elwyn Vaughan fod y penderfyniad i wario £28,000 ar brynu Audi A6 newydd yn 'haerllug' a dwedodd ei fod yn 'wastraff arian' a bod y Cyngor yn 'ansensitif'. Skoda oedd car y Cadeirydd blaenorol.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, arweinydd Cyngor Powys: "Mae'r rôl fel Cadeirydd Sir Powys yn golygu bod car yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau dinesig yn effeithiol.

Mae gan y cadeirydd presennol (Cyng Dai Davies) anabledd corfforol sy'n golygu bod angen car awtomatig arno, rhywbeth nad oedd ar gael ar y cerbyd blaenorol."

Ond mae'r Cynghorydd Vaughan yn feirniadol iawn o'r penderfyniad, "Mewn cyfnod o gynni ariannol, toriadau parhaus, cymunedau yn colli gwasanaethau" meddai

"Mae gweithredu fel hyn a phrynu car moethus drud er budd un person yn ansensitif, haerllug ac yn dangos anwybodaeth sylfaenol o'r heriau sy'n wynebu cymaint o'n cymunedau."

Yn ei sylwadau i'r Cyngor, awgrymodd y Cynghorydd Vaughan y dylai'r Cadeirydd ddefnyddio 'car pool' i fynd i ddigwyddiadau ffurfiol, ac y dylid ystyried a oes angen mynd i gymaint o ddigwyddiadau yn y lle cyntaf.

'Costio llai'

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Powys, "Bydd prynu car ail-law i'r Cynghorydd Dai Davies ar gyfer dyletswyddau dinesig am 12 mis yn y swydd yn costio'r cyngor llai na £3,000 ar ôl ail-werthu'r cerbyd, sy'n llawer gwell gwerth am arian na llogi, prydlesu neu pe bai'r cadeirydd yn defnyddio ei gar ei hunan."

Ychwanegodd yr arweinydd Rosemarie Harris fod yr Audi A6 yn cynnig gwerth am arian o'i gymharu â'r Skoda Superb, gafodd ei ddefnyddio gan y Cadeirydd blaenorol.

"Dangosodd ein hymchwil mai cyfanswm y gost o ddarparu A6 Audi ar ôl cynnwys ailwerthu'r cerbyd oedd £2,592 o'i gymharu â £6,475 ar gyfer yr un model Skoda Superb a ddefnyddiwyd yn y gorffennol. Byddai'r gost lawn i'r cyngor o dalu milltiroedd i'r cadeirydd wedi bod yn £7,000 pe bai wedi teithio 20,000 o filltiroedd - pellter cyfartalog ar gyfer y swydd.

"Wrth ymchwilio i hyfywedd ariannol unrhyw brosiect mae'n rhaid i'r cyngor edrych ar y costau tymor llawn a'u cymharu er mwyn sicrhau gwerth am arian."

Yn ystod y cyfarfod fe glywodd y Cynghorwyr grynodeb o'r sefyllfa mewn cynghorau eraill ar draws Cymru.

Dywedodd Prif Swyddog Cyllid Powys, David Powell, ei fod e wedi cael ymateb gan 20 o gynghorau eraill, mae 10 ohonyn nhw yn prydlesu car ar gyfer y Cadeirydd, mae 5 yn berchen ar eu car eu hunain, a dyw 5 arall ddim yn darparu cerbyd o gwbwl.

Dywedodd o'r 15 sydd yn darparu car, mae 12 ohonyn nhw yn darparu 'chauffeur' hefyd.