Pryder am effaith tai newydd ar gaeau chwarae Talacharn

cae rygbi talacharn
Image caption Mae'r clwb rygbi yn dweud fod yr ansicrwydd wedi cael effaith arnyn nhw

Mae pryder yn Nhalacharn y gallai'r gymuned leol fod ar eu colled o ran cyfleusterau, wedi i gynlluniau newydd gael eu cyflwyno i adeiladu 42 o dai newydd.

Cafodd y cais newydd i adeiladu tai ger caeau rygbi a chriced y dref eu cyflwyno gan dirfeddianwyr lleol, Paul a Bethan Thomas.

Ond yn wahanol i gais blaenorol, nid yw'r un yma'n cynnwys cytundeb i ddarparu buddion i'r gymuned leol a'r clwb athletau lleol.

Mae dros 300 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cynllun newydd, ar y sail nad yw'n cynnig yr un manteision cymunedol.

Dywedodd cyfreithwyr ar ran y tirfeddianwyr bod y cais yn cydymffurfio â'r Cynllun Datblygu Lleol.

'Sgandal'

Dywedodd Cyngor Sir Gâr wrth BBC Cymru eu bod wedi "methu â gofyn am yr un lefel o fuddion a beth gafwyd gynt" oherwydd bod rheolau cynllunio wedi newid yn y cyfamser.

Roedd y cytundeb blaenorol yn nodi y byddai:

  • tir yn cael ei roi i adeiladu llwybr cerdded;
  • y caeau rygbi yn cael eu trosglwyddo gyda pherchnogaeth rydd i Glwb Athletau Talacharn;
  • darn o dir yn cael ei drosglwyddo gan y clwb athletau i Ysgol Gynradd Talacharn;
  • Corfforaeth Talacharn yn cael darn o goedwig agos.

Fe wnaeth y caniatâd cynllunio gwreiddiol ddod i derfyn yn 2013, ar ôl cael ei roi yn 2008.

Cafodd cais newydd ei gyflwyno yn Ebrill 2017.

Bydd hwnnw nawr yn cael ei drafod gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Gâr dros y misoedd nesaf.

Mynnodd Owen Luder, pensaer ac ymgynghorydd i'r clwb athletau, fod "cytundeb lawn" wedi bod dros amodau'r cais blaenorol, a bod gwrthwynebiad cryf i'r cynigion newydd.

"Byddai'n sgandal gwleidyddol a chymdeithasol petai'r cyngor yn rhoi sêl bendith i hyn heb y buddion cymunedol... ddylai tir ddim cael ei neilltuo ar gyfer tai heb y buddion cymunedol."

Gofynion statudol

Image caption Dywedodd Glyndwr Jenkins bod y clwb athletau mewn "limbo"

Dywedodd Glyndwr Jenkins, cadeirydd Clwb Rygbi Talacharn, nad oedden y clwb wedi gallu datblygu cyfleusterau oherwydd ansicrwydd dros berchnogaeth y tir.

Ychwanegodd fod y clwb athletau - sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r timau rygbi a chriced - mewn "limbo".

Dywedodd John Bradshaw, un o lywodraethwyr yr ysgol gynradd, fod yr ansicrwydd wedi bod yn ergyd i'w gobeithion o ehangu'r caeau chwarae.

"Mae wedi bod yn sioc fawr. Roedden ni'n meddwl petai'n mynd yn ei flaen y bydde' ni'n gweld y buddion... ond mae hynny wedi cael ei gymryd i ffwrdd.

"Mae pobl wir yn poeni."

Image caption Byddai'r datblygiad yn gweld 42 o dai yn cael eu hadeiladu

Mewn datganiad dywedodd pennaeth cynllunio Cyngor Sir Gâr, Llinos Quelch: "Mae'n rhaid i'r cais presennol gael ei ystyried ar sail y polisi presennol a'r safle deddfwriaethol.

"Mae deddfwriaeth S106 nawr yn golygu fod yn rhaid i geisiadau gwrdd â gofynion statudol.

Ychwanegodd: "Dyw safle'r cais presennol ddim yn effeithio'n uniongyrchol ar y caeau chwarae - mae'r buddion mae pobl leol yn ofyn amdano yn ceisio cywiro mater o berchnogaeth tir sydd ddim yn rhan uniongyrchol o'r datblygiad."

Mewn datganiad ar ran y datblygwyr Mr a Mrs Thomas, dywedodd eu cyfreithiwr Carys Howells: "Mae safle'r cais yn disgyn o fewn Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Gâr ar gyfer datblygiadau tai.

"Mae'r cais am 42 o dai sydd wedi'i gyflwyno gan Mr a Mrs Thomas yn cydymffurfio â'r polisïau yn y cynllun hwnnw."