Caerdydd yn gartref 'delfrydol' i swyddi Channel 4

Pencadlys Channel 4 yn Llundains
Image caption Pencadlys Channel 4 yn Llundain

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth weinidogion yn San Steffan y byddai Caerdydd a'r cyffiniau yn gartref newydd "delfrydol" ar gyfer Channel 4.

Wrth ymateb i ymgynghoriad ar ddyfodol y darlledwr, dywedodd swyddogion y llywodraeth yng Nghaerdydd y gallai'r sianel wneud llawer mwy "i gyflawni dros bobl Cymru".

Mae nifer o ddinasoedd yn Lloegr, gan gynnwys Birmingham, Manceinion a Lerpwl, hefyd wedi gwneud achos dros adleoli'r sianel.

Wrth ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU, dywedodd Channel 4 bod risgiau sylweddol pe bai'n symud yn llwyr neu'n sylweddol y tu allan i Lundain.

Dim preifateiddio

Dywedodd y darlledwr mai gwario mwy o arian ar gomisiynu rhaglenni gan gwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, a'r gwledydd a rhanbarthau eraill, fyddai'r "ffordd fwyaf effeithiol o gynyddu'r effaith economaidd" ar draws y DU.

Ond dyw eu hymateb nhw ddim yn "cynnwys cynlluniau penodol" ar sut i gynyddu eu cyfraniad y tu allan i Lundain.

Croesawodd Channel 4 benderfyniad y llywodraeth Geidwadol, ar ôl adolygiad 18 mis, i ddiystyru preifateiddio'r sianel.

Ond wrth gyhoeddi'r ymgynghoriad 12 wythnos ar sut i gynyddu effaith ranbarthol y sianel, dywedodd Ysgrifennydd Diwylliant y DU, Karen Bradley nad oedd hi'n "cydymdeimlo gyda'r rhai sy'n arswydo gyda'r syniad o leoli swyddi'r cyfryngau y tu allan i'r brifddinas".


Cynyrchiadau Channel 4 yng Nghymru yn 2016

 • Britain's Billionaire Immigrants - Avanti
 • Allianz Paralympic Shorts - Boom Cymru
 • IPC Athletics European Championships: Grosseto 2016 - Boom Cymru
 • IPC Swimming European Championships: Funchal 2016 - Boom Cymru
 • Posh Pawn: Series 3 - Boom Cymru
 • World's Most Expensive Toys - Boom Cymru
 • Anniversary Games 2016 - Boomerang
 • Posh Pawn: Series IV - Boomerang
 • Posh Pawnbrokers: Series 2 - Boomerang
 • The Snowdonia Marathon & Snowdon Race 2016 - Cwmni Da
 • Millionaire's Mansions: Designing Britain's Most Exclusive Homes - Indus Films
 • My Millionaire Dads and Me - Rondo
 • Coming Up 2015 - Touchpaper
 • Britain's Favourite Superhero - Yeti

Ffynhonell: Ymateb Channel 4 i'r ymgynghoriad


Yn eu hymateb, gafodd ei gyflwyno ar ôl dyddiad cau'r ymgynghoriad ar 5 Gorffennaf, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y gallai'r risg o symud Channel 4 "fod yn sylweddol os nad yw'r lleoliad yn cael ei ddewis yn ddoeth".

Ychwanegodd y llywodraeth fod "Cymru - ac yn enwedig y canolbwynt cynhyrchu sydd eisoes yn ffynnu o gwmpas Caerdydd a de'r wlad - yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer ail-leoli o'r fath".

Mae cais y llywodraeth yn amlinellu Sherlock, Born to Kill, Journey's End ac eraill fel cynyrchiadau teledu a ffilm sydd wedi eu 'gwneud yng Nghymru', ac yn ychwanegu bod de Cymru yn "prysur ddod yn ganolbwynt cynhyrchu sylweddol", gyda chyfleusterau ar hyd 'coridor creadigol' yr M4.

Image copyright Getty Images

Er bod y llywodraeth yn cydnabod ei "pherthynas gadarnhaol a chynhyrchiol" presennol gyda Channel 4, maen nhw'n dweud fod yn rhaid i'r darlledwr newid os ydyn nhw am gael mwy o effaith yng Nghymru.

Yn benodol, mae'r ymateb yn dweud ei bod yn "anffodus, ar ôl ymweliad cadarnhaol Prif Weithredwr Channel 4 i Gymru ddwy flynedd yn ôl... nad oe dal ganddynt ganolfan barhaol na staff comisiynu yng Nghymru".

Mae'r llywodraeth hefyd yn galw am gwota Cymreig penodol ar gyfer oriau rhaglenni a gwariant Channel 4.

Fel mae'n sefyll, mae'n rhaid i'r darlledwr dreulio 3% o'i oriau comisiynu a chyllid yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda'r disgwyl y bydd hynny'n cynyddu i 9% erbyn 2020.

Adleoli 800 o staff?

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud nad yw'r targed ar gyfer 2020 yn un heriol, o ystyried y byddai "cyfran syml o'r ganran y boblogaeth yn cyfateb i 5%" o raglennu ac arian yn dod i Gymru.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd wedi ysgrifennu at Adran Ddigidol, y Cyfryngau, Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth y DU yn galw ar Channel 4 i adleoli mwy na 800 o staff i brifddinas Cymru.

Image copyright Getty Images

Ond mae'r corff sy'n cynrychioli'r tua 50 o gwmnïau cynhyrchu teledu yng Nghymru, Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC), wedi dweud yn eu hymateb fod angen "rhyw fath o bresenoldeb parhaol yng Nghymru" ar Channel 4, yn hytrach na symud yn gyfan gwbl allan o Lundain.

"Mae o leiaf angen comisiynydd i Gymru ar Channel 4," meddai TAC.

Mae yna "achos cyfyngedig iawn ar gyfer adleoli", yn ôl y dadansoddwr cyfryngau Toby Syfret.

"Fodd bynnag, yr hyn rydym wedi'i weld yn ystod y tair neu bedair blynedd diwethaf yw bod Channel 4 yn cael ei ddefnyddio fel pêl-droed gwleidyddol," meddai Mr Syfret, Cyfarwyddwr Ymchwil Teledu ar gyfer cwmni Enders Analysis.

Dywedodd llefarydd ar ran Channel 4: "Mae Channel 4 eisoes yn cynnig effaith sylweddol yng nghenhedloedd a rhanbarthau'r DU, ac rydym yn awyddus i barhau i weithio gyda'r llywodraeth fel rhan o'i ymgynghoriad i edrych ar ffyrdd ystyrlon i dyfu hyn ymhellach a chefnogi swyddi, buddsoddiant a thwf yn yr economi greadigol ar draws y DU gyfan."

Mae Llywodraeth y DU bellach yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r "dystiolaeth i benderfynu ar y ffordd orau ymlaen", gan gynnwys trafod gyda Channel 4 er mwyn sicrhau fod y sianel "yn gwneud y mwyaf er mwyn sicrhau gwerth arian cyhoeddus ar gyfer y wlad gyfan", meddai llefarydd.

Pynciau Cysylltiedig