Dysgwr y Flwyddyn 2017: Adnabod Emma Chappell

Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn 2017 yn cael ei gyhoeddi. Pedwar sydd wedi dod i'r brig.

Mae Cymru Fyw wedi bod yn eu holi i ddod i'w hadnabod yn well.

O Ddeiniolen y daw Emma Chappell.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Emma yn dweud bod lleiafrif ddim yn gefnogol i'w hymdrechion i ddysgu'r iaith

Pwy wnaeth dy berswadio / ysbrydoli / i siarad Cymraeg?

Y person wnaeth ysbrydoli fi oedd Arwel fy mhartner. Rydan ni wedi bod efo ein gilydd ers 2004 ac ar ôl tua blwyddyn, penderfynes i fynd ati i ddysgu.

Erbyn hyn, mae fy mhlant yn ysbrydoliaeth enfawr hefyd.

Dydw i ddim isio bod mewn sefyllfa lle dydw i ddim yn gallu helpu nhw efo'u gwaith cartref neu helpu nhw mewn unrhyw ffordd arall.

Oes digon o help ar gael?

Oes, roeddwn i'n lwcus iawn achos mi ges i gefnogaeth wych gan y brifysgol ac rydw i'n gwybod bod 'na gwmnïoedd eraill yn yr ardal sydd yn helpu'u staff ddysgu Cymraeg.

Dydw i ddim yn sicr am ardaloedd eraill, ond yng ngogledd Cymru mae Cymraeg i Oedolion yn cynnig nifer fawr o gyrsiau.

Hefyd, y dyddiau hyn, mae yna help ar-lein gan wefannau e.e Say Something in Welsh, neu'r cyfleuster Vocab ar y wefan BBC.

Hefyd, rydw i'n defnyddio'r Ap Geiriaduron ar fy ffôn bob munud!

Image copyright Thinkstock
Image caption Mae Emma Chappell yn dweud bod nifer o gyrsiau i ddysgu'r iaith ond bod angen i ddysgwyr allu teimlo pan maen nhw yn siarad tu allan i'r dosbarth nad ydyn nhw yn cael eu beirniadu

Beth fyddai'n helpu ti fel dysgwr?

Yn fy marn i, cyfleodd i siarad heb feirniadaeth.

Fel dysgwyr mae pethau fel cyrsiau undydd, ysgolion haf a chyrsiau preswyl yn ardderchog i godi hyder ac rwyt ti'n gallu siarad efo'r tiwtoriaid a dysgwyr eraill heb ofn, ond pan rwyt ti'n mynd allan i'r byd go iawn mae'n stori wahanol!

Beth yw dy hoff air Cymraeg?

Rydw i wedi bod yn meddwl am y cwestiwn yma, ac i ddechrau wnes i ddweud 'Cyfrinach' oherwydd sŵn y gair, ond tra o'n i'n darllen stori i'r hogiau'r noson o'r blaen, cofies i un oedden ni i gyd yn hoff iawn ohono... Pendramwnwgl!

Beth am y gair mwyaf anodd i ti ddysgu?

Wel, am gwestiwn anodd! Mae yna lwyth o ddewisiadau, ond mi ges i drafferth efo 'cyfleusterau' sef facilities. Dydw i ddim isio cyfaddef hyn, yn enwedig achos mae'r gair Cyfleusterau yn rhan o deitl fy swydd!

Beth sydd fwyaf anodd am ddysgu Cymraeg?

Rydw i'n sicr wneith y rhan fwyaf o bobl ddeud treigladau, ond i mi, sut yn y byd rwyt ti i fod i wybod os mae pethau yn wrywaidd neu fenywaidd?

Un gair i ddisgrifio treigladau?

Llifeiriol!

Image copyright Thinkstock
Image caption Byddai Emma yn hoffi Llywodraeth Cymru i annog colegau i gynnig mwy o gyrsiau Cymraeg i ddysgwyr

Sut mae sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?

Yn fy marn i mae'r Llywodraeth yn gwneud y peth cywir wrth ddechrau efo ysgolion, ond mae'n rhaid iddyn nhw gydweithio efo'r teuluoedd i sicrhau defnyddio'r Gymraeg adra hefyd.

Rhaid iddyn nhw weithio efo colegau i gynyddu'r nifer a'r math o gyrsiau sydd ar gael i ddysgwyr hefyd a symud efo'r dechnoleg newydd wrth ddefnyddio apiau ac addysgu hyblyg.

Mae'n bwysig ceisio normaleiddio'r iaith i bawb hefyd.

Petaech yn cael eich dewis yn Ddysgwr y Flwyddyn, mi fyddwch yn cael ymuno gyda'r Orsedd - beth fyddech chi'n dewis fel enw?

Dydw i erioed wedi clywed am enw barddol o'r blaen ac rydw i'n meddwl eu bod nhw'n eithaf neis. Ond dydw i ddim yn gallu dewis rhwng y tri isod ac rydw i'n ddiolchgar iawn does dim rhaid i mi bigo!

•Emma Caergrawnt

•Emma Caradog

•Emma Elidir

Image copyright iStock
Image caption Ers dysgu Cymraeg mae Emma wedi gallu helpu ei phlant gyda'u gwaith cartref

And one in English

How would you go about persuading others to learn Welsh?

I am always trying to persuade people to learn Welsh and singing the praises of the tutors who have helped me over the years.

Explaining the benefits to people goes a long way, especially for those who have children, it really has changed my life and has been a massive benefit to the family.

I would also tell people not to fear rejection or humiliation.

Almost every Welsh person I have met has been super supportive of my efforts, mistakes and all; nobody's perfect and most of us make mistakes when we're speaking English anyway, so just go for it!

Pynciau Cysylltiedig