Myfyrwyr bydwreigiaeth i ddychwelyd i Ysbyty Glan Clwyd

Ysbyty Glan Clwyd

Bydd myfyrwyr bydwreigiaeth yn dychwelyd i Ysbyty Glan Clwyd ddwy flynedd ar ôl gadael, yn sgil pryderon am ddiogelwch.

Fe gafodd myfyrwyr o Brifysgol Bangor eu tynnu allan o'r ysbyty ym Modelwyddan, Sir Ddinbych yn 2015 yn sgil "pryderon difrifol" am addysg a goruchwyliaeth.

Bydd myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf nawr yn dychwelyd i'r uned, yn dilyn ail-gyflwyno lleoliadau ar gyfer myfyrwyr yr ail a'r drydedd flwyddyn.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr y bydd "cefnogaeth ymroddedig" i staff a myfyrwyr.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y bwrdd iechyd a'r brifysgol bydd llwyddiant y lleoli yn cael ei "fesur yn gyson" a bydd y penderfyniad yn cael ei arolygu ym mis Ionawr.

Ail-werthusiad

Fe gafodd holl fyfyrwyr bydwreigiaeth eu tynnu'n ôl o Ysbyty Glan Clwyd gan y brifysgol ddwy flynedd yn ôl, yn dilyn "amgylchedd dysgu anaddas yn dilyn ymddygiad amhroffesiynol ac agweddau rhai clinigwyr".

Roedd yn dilyn adolygiad gan y Cyngor Nyrsio a Bydwragedd (NMC) oedd yn codi pryderon difrifol am addysg a goruchwyliaeth rhai myfyrwyr.

Roedd y datganiad yn dweud bod y brifysgol a'r bwrdd iechyd wedi penderfynu y dylai "dull cam-wrth-gam ar gyfer ail-gyflwyno myfyrwyr bellach gael ei gwblhau" yn dilyn ailwerthusiad y mis diwethaf.

Fe gafodd myfyrwyr y drydedd flwyddyn eu cyflwyno'n ôl i'r uned yn dilyn adolygiad yn Chwefror 2016 a myfyrwyr yr ail flwyddyn ym mis Chwefror eleni.

Dywedodd Coleg Brenhinol Bydwragedd nad oedden nhw'n pryderu am y gwasanaeth.