Cynllun Her Ysgolion Cymru wedi 'gwella pob ysgol'

Offer gwyddoniaeth

Roedd gwelliannau academaidd ym mhob ysgol oedd yn rhan o gynllun i roi hwb i addysg, yn ôl adroddiad.

Cafodd Her Ysgolion Cymru (HYC) ei lansio mewn 40 ysgol oedd yn tangyflawni yn 2014, ond daeth i ben y llynedd.

Er y cynnydd, dywedodd awduron yr adroddiad, SQW, ei bod hi'n rhy gynnar i asesu effaith y cynllun yn llawn.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, roedd yn "bolisi amser cyfyngedig gwerthfawr".

Cynnydd academaidd

Cafodd £49m ei wario ar HYC dros dair blynedd, gyda'r ysgolion yn buddsoddi'n bennaf mewn datblygiad proffesiynol, staff cynorthwyol ychwanegol, adeiladau newydd ac adnewyddu, ac "ymyrraeth wedi'i dargedu" ar gyfer disgyblion.

Daeth SQW i'r casgliad bod pob un o'r ysgolion wedi gwneud cynnydd academaidd, er eu bod yn gyffredinol wedi perfformio'n waeth na'r cyfartaledd ar draws Cymru yn y pynciau craidd.

Dywedodd yr adroddiad hefyd bod safonau rheolaeth ac arweinyddiaeth wedi gwella yn y rhan fwyaf o'r ysgolion oedd yn rhan o HYC, a bod pobl yn cysylltu'r cyllid â gwelliannau ym mherfformiad athrawon.

Ond ar yr un pryd, dywedodd yr ymchwilwyr bod cynnydd o ran gwella systemau hunanasesu yn "amrywiol".

Image caption Daeth y cynllun i ben y llynedd wedi i Kirsty Williams gael ei phenodi yn ysgrifennydd addysg

Dywedodd SQW ei bod hi'n "debyg bod HYC wedi cefnogi nifer o welliannau... er bod ystod o ffactorau mewnol ac allanol (gan gynnwys arweinyddiaeth) wedi chwarae rhan bwysig".

"Er bod y rhai gafodd eu cyfweld yn dueddol o feddwl mai cyllid HYC oedd y ffactor mwyaf o ran galluogi gwelliannau, defnydd deallus ac wedi'i dargedu o gyllid wnaeth gefnogi'r effaith fwyaf."

Ym mis Mehefin, fe gododd ACau bryderon ynglyn â'r penderfyniad i gael gwared â HYC.

Image caption Cafodd HYC ei sefydlu yn 2014 gan Huw Lewis, y gweinidog addysg ar y pryd

"Roedd Her Ysgolion Cymru yn bolisi amser cyfyngedig gwerthfawr", meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Rydym eisiau adeiladu ar ei lwyddiant er budd holl ysgolion Cymru wrth i ni barhau â'n hymdrech i wella safonau a chodi uchelgais ein disgyblion i gyd."

Cafodd HYC ei sefydlu gan Huw Lewis, gweinidog addysg Llafur yn 2014. Dywedodd ei fod yn "arbennig o falch" o'r cynllun.

Fe wnaeth ei olynydd, y Democrat Rhyddfrydol Kirsty Williams, gael gwared â'r cynllun y llynedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol