IVF: 'Angen i Gymru gynnig tri chylch o driniaeth'

IVF Image copyright Thinkstock

Mae Cymru ar ei hôl hi wrth beidio â chynnig tri chwrs o driniaeth IVF i gleifion, yn ôl elusen i gefnogi pobl sydd yn ceisio cael plant.

Ers Ebrill 2017 mae'r Alban wedi bod yn cynnig tri chylchred o'r driniaeth, ac mae hynny'n cael ei ystyried gan sefydliad NICE fel y safon aur.

Mae Fertility Network UK yn dadlau fod angen i weddill gwledydd y DU ddilyn yr esiampl honno ar gyfer cyplau neu unigolion sydd yn gymwys.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd ganddyn nhw unrhyw gynlluniau i newid y drefn ar hyn o bryd.

'Effaith enbyd'

Mae un fam o Ddinbych wedi dweud wrth Newyddion 9 fod y broses yng Nghymru yn rhy hir a chymhleth.

Cafodd Sian Evans fabi yn dilyn un cylchred o driniaeth IVF, ond mae'n dweud y byddai "tri chynnig yn llawer gwell achos mae'n cael effaith ar eich stad feddyliol".

"Byddai cael tri chynnig yn golygu y gallech chi gymryd pethau'n fwy pwyllog, achos y tro cyntaf 'dych chi'n meddwl 'mae'n rhaid i hyn weithio'", meddai.

"Yr ail waith 'dych chi wedi ymlacio fwy. Ac erbyn y trydydd tro allai ddychmygu'ch bod chi wedi bod drwyddi, a 'dych chi'n meddwl iawn, oce, o leia' mae'n haws prosesu."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dr Ffion Williams: 'Cam gwag' i beidio cynnig tri chylch o IVF

Dywedodd Dr Ffion Williams, meddyg teulu o Brestatyn: "Yn bersonol dwi'n credu y dylai cleifion gael tri chwrs o IVF. Mae anffrwythlondeb yn cael effaith enbyd ar yr unigolion sy'n cael eu heffeithio.

"Dwi'n meddwl y byddai o fudd i'r claf petai tri chylchred yn cael ei gynnig."

Yng Nghymru mae'r cyfrifoldeb dros gomisiynu gwasanaethau ffrwythlondeb arbenigol yn nwylo Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Cymru (WHSCC).

Yn ôl eu polisi nhw mae gan fenywod cymwys hyd at 39 oed hawl i ddau gylchred o driniaeth, gyda menywod 40-42 oed yn gallu cael un cylchred, a'r rheiny sydd yn rhan o gynllun iawndal lluoedd arfog yn cael tri chylchred.

'Dim cynlluniau'

"Does dim cynlluniau ar hyn o bryd i gynnig tri chylchred o IVF i fenywod yng Nghymru", meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Byddwn ni'n adolygu'r safbwynt hwnnw wrth baratoi ar gyfer Cynlluniau Comisiynu Integredig WHSCC yn y dyfodol.

"Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw sicrhau fod pawb sydd yn gymwys yng Nghymru yn gallu derbyn dau gylchred, ac mae mynediad i driniaeth yn Lloegr yn amrywio rhwng grwpiau comisiynu clinigol."