Mwy o ferched na dynion ar fudd-daliadau diweithdra

  • Cyhoeddwyd
Mam a phlentynFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae "cyfrifoldebau ychwanegol fel gofal plant" yn ei gwneud hi'n anoddach i ferched ddychwelyd i waith, yn ôl elusen

Mae mwy o ferched na dynion yn hawlio budd-daliadau diweithdra yng Nghymru bellach, yn ôl ystadegau.

Yn ôl Sefydliad Bevan, roedd 10,300 yn fwy o ferched yn hawlio'r arian ym mis Tachwedd 2016.

Roedd 'na hefyd gwymp cyffredinol o 22% yn nifer y bobl sy'n hawlio'r arian rhwng 2012 a 2016.

Dywedodd elusen Chwarae Teg bod y nifer y rhwystrau i ferched gael gwaith yn golygu fod "yr agwedd bresennol at y system fudd-daliadau ddim yn gweithio".

'Anoddach i ferched ddychwelyd'

'Nôl ym mis Tachwedd 2012, roedd un o bob chwe dyn yn hawlio budd-daliadau diweithdra - o'i gymharu ag un o bob wyth dynes.

Ond erbyn Tachwedd 2016, dim ond un o bob naw dyn oedd yn cael yr arian.

Yn ôl Chwarae Teg, mae ffactorau fel "diffyg gofal plant fforddiadwy, trafnidiaeth gyhoeddus wael a diffyg cyfleon gwaith hyblyg" yn rhwystro merched rhag dychwelyd i waith.

"Yn aml, mae hi'n anoddach i ferched i ddychwelyd i waith nag i ddynion, am eu bod yn fwy tueddol o ysgwyddo mwy o gyfrifoldebau ychwanegol fel gofal plant", meddai prif weithredwr yr elusen, Cerys Furlong.

"Mae merched yn aml iawn yn gorfod dewis rhwng gwaith tâl isel, rhan amser neu ansefydlog, neu aros yn ddi-waith."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gostyngiad o dros 5% yn nifer y bobl oedd yn hawlio budd-daliadau diweithdra ym Mlaenau Gwent

Mae Sefydliad Bevan yn credu bod y ffigyrau cyffredinol ar draws Cymru yn awgrymu bod llai o ddibyniaeth ar fudd-daliadau diweithdra yma.

Rhwng Tachwedd 2012 a 2016, roedd 'na gwymp o 22% yn y nifer sy'n hawlio'r budd-daliadau yn genedlaethol.

Roedd y gostyngiad mwyaf dros y pum mlynedd ddiwethaf ym Mlaenau Gwent - 5.7%.

Er mai yn y sir honno mae'r ganran uchaf o bobl yn dal i hawlio'r arian - un o bob chwech - mae Sefydliad Bevan yn dweud bod y cwymp mwyaf yn y niferoedd sy'n hawlio yn yr ardaloedd sydd fwyaf dibynnol ar gymorth y wladwriaeth.

Beth yw'r rheswm?

Dywedodd Lucy Williams o'r sefydliad bod y cwymp o 22% yn sylweddol, ond nad oedd sicrwydd am y rheswm iddo ddigwydd.

Ond ychwanegodd: "Yr hyn dydyn ni ddim yn gwybod ydy os mai'r rheswm am y cwymp yn genedlaethol ac ar lefel awdurdod lleol yw bod mwy o bobl yn dod o hyd i waith addas neu fod rhwystrau i bobl gael budd-daliadau diweithdra, fel asesiadau llymach ar gyfer y Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth."

Mae diffiniad Sefydliad Bevan o fudd-daliadau diweithdra yn cynnwys y Lwfans Ceisio Gwaith, Credyd Cynhwysol, Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth a budd-daliadau eraill i'r rhai'n methu gweithio, ynghyd â'r Credyd Pensiwn a'r Cymhorthdal Incwm.