'Ni ellid fod wedi rhagweld llofruddiaeth Casnewydd'

casnewydd Image copyright CHRIS BARTON

Mae adolygiad achos wedi dod i'r casgliad na ellid fod wedi rhagweld nag atal llofruddiaeth menyw 21 oed yng Nghasnewydd yn 2014.

Dywedodd perthynas i'r ddynes fu farw, sydd wedi cael ei disgrifio fel "person bregus", wrth nyrs anabledd dysgu bod y ferch bron wedi "cael ei chrogi" gan ei chariad fis cyn ei marwolaeth ym mis Mai 2014.

Fe gafodd y digwyddiad hwnnw ei nodi ond nid oedd y ddynes am fynd â'r gŵyn ymhellach.

Mae cariad y ferch bellach wedi ei garcharu am 20 mlynedd am y drosedd.

Cyhoeddodd Casnewydd Yn Un, bwrdd gwasanaethau cyhoeddus y ddinas, yr adolygiad annibynnol yn dilyn y farwolaeth - fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith yn dilyn marwolaeth o'r fath - i weld os oes modd i gyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill ddysgu gwersi o'r achos.

Dywedodd yr adroddiad: "Roedd Oedolyn A yn oedolyn bregus ac er bod ganddi rywfaint o gapasiti meddyliol, roedd hi'n amlwg fod ganddi anawsterau wrth gydnabod effaith ymddygiad Oedolyn B.

"Cafodd gefnogaeth lawn gan ei theulu a wnaeth eu gorau glas i sicrhau bod ganddi fywyd diogel a chyflawn.

"Er nad oedd yn ddigwyddiad ynysig, nid oes dim wedi dod i'r amlwg yn ystod yr adolygiad hwn i awgrymu y gellid fod wedi rhagweld neu atal marwolaeth Oedolion A."

Cafodd nifer o argymhellion eu gwneud i wasanaethau oedolion Cyngor Casnewydd, Heddlu Gwent a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, mewn perthynas â gweithdrefnau ynglŷn â cham-drin domestig sy'n cynnwys pobl fregus.

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Matthew Williams, un o gydlynwyr Casnewydd Yn Un: "Hoffai pawb ohonom sy'n ymwneud â phartneriaeth Casnewydd Yn Un fynegi ein cydymdeimlad i deulu'r ferch ifanc hon.

"Mae adolygiadau marwolaethau domestig yn bwysig, oherwydd drwy amlygu lle gall cyrff cyhoeddus wella eu hymatebion gallwn geisio atal trasiedïau tebyg yn y dyfodol."