Beirniadu bwrdd iechyd yn achos dynes fu farw ar droli

betsi cadwaladr

Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus wedi beirniadu bwrdd iechyd yn dilyn achos pan fu dynes farw ar droli wrth iddi aros am wely mewn ysbyty.

Fe gwynodd teulu'r ddynes, sydd heb gael ei henwi, ei bod wedi cael ei symud rhwng ysbytai wrth aros am sganiau CT oedd yn ddiangen.

Dywedodd yr Ombwdsmon fod yr amser a gymerodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ymchwilio ac ymateb i'r cwynion yn "annerbyniol".

Wrth ymateb, dywedodd y bwrdd iechyd eu bod yn "hynod ddrwg" ganddyn nhw am y boen gafodd ei achosi i'r ddynes a'i theulu.

'Hawliau dynol'

Cafodd y ddynes ei tharo'n wael yn 2015 a phan oedd hi yn yr ysbyty fe gytunodd y staff a'i theulu mai gofal lliniarol fyddai orau iddi er mwyn gwella ansawdd ei bywyd.

Ond yn ôl mab y ddynes, fe gafodd hi wedyn ei chludo ddwywaith i ysbyty gwahanol er mwyn cael sgan, ac ar yr ail achlysur bu farw yno ar droli wrth iddi aros am wely.

Yn ei adroddiad, fe ddyfarnodd yr Ombwdsmon o blaid cwyn y teulu am y gofal roedd y ddynes wedi'i gael, yn ogystal â chwyn fod y bwrdd iechyd wedi cymryd 17 mis i ymchwilio ac ymateb i'r teulu.

Dywedodd hefyd nad oedd asesiad llawn wedi ei wneud pan gafodd y ddynes ei chludo i'r adran frys i ddechrau, ac na chafodd ei hadolygu gan feddyg ymgynghorol am 11 diwrnod am nad oedd trefniadau wedi'u gwneud i gyflenwi yn ystod gwyliau.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Nick Bennett: 'Angen i'r bwrdd iechyd ddysgu gwersi'

"Roedd dull y bwrdd iechyd yn niweidiol i les Mrs X a'r ffordd y bu hi farw," meddai'r adroddiad.

"Daeth yr Ombwdsmon i'r casgliad ei bod hi'n debygol fod hawliau dynol Mrs X wedi eu cyfaddawdu. Chafodd ei hurddas ar ddiwedd ei bywyd mo'i barchu a chafodd hi ddim gofal digonol yn ei dyddiau olaf.

"Ni wnaeth y penderfyniadau i'w symud hi ar gyfer sganiau - fyddai ddim wedi newid dull ei gofal - ystyried ei hanghenion hi fel unigolyn.

"Fe wnaethon nhw hefyd fethu ag ystyried anghenion ehangach Mrs X a'i theulu fel rhan o'u bywyd teuluol."

Ymddiheuriad

Yn ei argymhellion mynnodd yr Ombwdsmon y dylai'r bwrdd iechyd ymddiheuro wrth deulu'r ddynes am y methiannau yn ei gofal, a thalu iawndal o £1,500 i'w mab am y methiannau hynny a'r amser a gymerwyd i ateb ei gwynion.

Ychwanegodd y dylai ystyriaethau pellach gael eu rhoi i hawliau dynol cleifion, ystyried hyfforddiant ychwanegol i staff oedd wedi ymwneud â'r achos, a chynnal archwiliad ar y wardiau ble chafodd Mrs X ei gofalu amdano.

Dywedodd AC Plaid Cymru, Llyr Gruffydd fod angen "ffordd well a chyflymach" o ddatrys cwynion o'r fath, a bod achosion fel hyn yn "annerbyniol".

"Mae staff yn gweithio'n hynod o galed ac maen nhw'n dod dan fwy o bwysau oherwydd y galw cynyddol, ond dyw hynny ddim yn esgusodi unrhyw ddioddefaint diangen i gleifion a'u teuluoedd," meddai.

Mynnodd llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, Angela Burns fod y ffaith bod Betsi Cadwaladr dan fesurau arbennig yn golygu y dylai "gweinidogion Llafur gymryd rhywfaint o'r cyfrifoldeb dros beth aeth o'i le".

Image caption Dywedodd Gill Harris fod y bwrdd iechyd "yn ymddiheuro'n llwyr" wrth deulu'r ddynes

Mewn ymateb i'r adroddiad dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth Betsi Cadwaladr: "Rydyn ni'n ymddiheuro'n llwyr am y boen a'r gofid wnaethon ni achosi i'r claf a'i theulu ar ddiwedd ei bywyd.

"Rydyn ni hefyd yn ymddiheuro am yr oedi annerbyniol wrth ymateb i gŵyn y teulu ac rydym yn gweithio'n galed i wella'n prosesau pryderon.

"Rydym yn derbyn pob un o argymhellion a sylwadau'r Ombwdsmon, a byddwn yn sicrhau ein bod yn ymateb iddynt fel rhan o'n gwaith i wella gwasanaethau.

"Bydd y Bwrdd Iechyd yn parhau i weithio'n agos gyda'n timau clinigol i wella'r ffordd rydyn ni'n gweithredu ar draws safleoedd ein hysbytai er mwyn atal digwyddiad tebyg rhag digwydd eto."

Pynciau Cysylltiedig