Cyfle olaf i roi barn ar ofal plant ysgolion Gwynedd

Cinio Image copyright Getty Images
Image caption Ni fyddai'r newidiadau'n effeithio ar gynllun brecwast am ddim

Dydd Iau yw'r diwrnod olaf i bobl Gwynedd roi eu barn ar gynigion y cyngor i newid y ffordd mae gofal plant yn gynnar yn y bore yn cael ei ddarparu.

Ar hyn o bryd mae nifer o ysgolion yn cynnig gofal rhwng 08:00 a 08:50, yn cynnwys brecwast am ddim.

Ond oherwydd toriadau mae'r awdurdod addysg wedi llunio dau opsiwn am sut i wneud y gwasanaeth yn gynaliadwy.

Yr opsiynau yw un ai gofyn i rieni a fydden nhw yn fodlon talu am ofal rhwng 08:00 ac 08:25, neu gael gwared ar y gwasanaeth yn ystod yr un cyfnod.

Mae 75 o ysgolion cynradd yng Ngwynedd yn cynnig gofal rhwng 08:00 a 08:50, ac fel rhan o'r drefn mae cynllun brecwast am ddim Llywodraeth Cymru yn cael ei ddarparu.

Ond mae'r cyngor yn teimlo na allan nhw fforddio parhau i gynnig y gofal am y 25 munud cyntaf am ddim, ac felly'n ystyried codi tâl bychan ar rieni fyddai'n gallu ei dalu.

'Gwasanaeth gwerthfawr'

Dywedodd cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Rhosgadfan, Dylan Humphreys bod y gwasanaeth clybiau brecwast yn cael ei werthfawrogi.

"Roedd presenoldeb yn yr ysgol ychydig ar i lawr cyn i'r clwb brecwast ddechrau, ond 'wan mae ar i fyny, a'r rheswm ydy bod y plant yn yr ysgol cyn naw, wedi cael pryd yn eu boliau ac yn barod i weithio," meddai.

"Fel rhiant, dwi a fy ngwraig yn gweithio - dwi'n mynd i fy ngwaith cyn wyth, ac mae'r wraig yn ei gwaith cyn naw - felly i ni mae'n werthfawr iawn gallu gadael y plant yng ngofal yr ysgol.

"'Sgen i ddim problem talu i gyfrannu at y gwasanaeth, achos mae'n un gwerthfawr i ni fel rhieni.

"Taswn ni'n mynd a nhw i rywle preifat fe fyddai'n costio lot mwy na'r hyn mae'r cyngor yn bwriadu ei godi."

Image copyright Getty Images

Yn gynharach eleni bu'r cyngor yn ymgynghori â'r cyhoedd ynglŷn ag effaith gwahanol doriadau, a doedd cadw'r gwasanaeth gofal boreol mewn ysgolion cynradd ddim yn flaenoriaeth.

Er nad oes cyfrifoldeb arnynt i'w ddarparu, mae'r cyngor yn teimlo bod gwerth i'r cynllun, ac felly maen nhw'n gofyn i rieni ystyried cyfrannu er mwyn arbed tua £100,000 y flwyddyn.

Ni fyddai'r un o'r opsiynau yn effeithio ar gynllun brecwast am ddim, sy'n cael ei ddarparu rhwng 08:25 a 08:50, ar ôl y cyfnod sydd dan sylw yn yr ymgynghoriad.

'Dwy ffordd ymlaen'

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, aelod cabinet Cyngor Gwynedd dros addysg: "Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus cynhwysfawr, rhoddodd y cyngor sêl bendith ar gyfres o doriadau ac arbedion gwasanaeth yn ôl ym Mawrth 2016 a oedd wedi ei seilio'n gadarn ar farn trigolion lleol.

"Roedd y rhestr derfynol gafodd ei gymeradwyo gan y cyngor llawn yn cynnwys ffordd y gallai'r cyngor barhau i ddarparu brecwast ysgol am ddim, ond ar gost ostyngol i'r cyngor.

"Rydym wedi edrych ar ffyrdd mae cynghorau eraill wedi cyflwyno newidiadau i'r gwasanaeth tra'n parhau i ddarparu brecwast am ddim fel maent ar hyn o bryd, ac rydym wedi canfod dwy ffordd bosib ymlaen ar gyfer Gwynedd.

"Rydym bellach yn gwahodd trigolion a rhieni disgyblion ysgolion cynradd yn arbennig, i ddweud eu dweud ynghylch y dewis sydd orau ganddynt trwy gwblhau holiadur byr - naill ai ar wefan y cyngor neu holiadur papur sydd ar gael mewn llyfrgelloedd lleol, siopau Gwynedd neu trwy ysgolion cynradd lleol."

Pynciau Cysylltiedig