Gwahardd staff cartref gofal oherwydd pryderon diogelwch

Gower Lodge

Mae naw aelod o staff cartref gofal yn Abertawe wedi eu gwahardd o'u gwaith oherwydd pryderon difrifol am ddiogelwch yno.

Mae BBC Cymru yn deall bod ymchwiliad gan sawl asiantaeth wedi ei lansio rhai wythnosau yn ôl, wedi i gyn aelod o staff godi pryderon am driniaeth preswylwyr yn Gower Lodge, yn ardal Tregŵyr.

Dywedodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) bod pob un o'r 12 preswylydd wedi eu symud o'r cartref yn dilyn archwiliad ar 12 Awst.

Dywedodd y corff bod pryder nad oedd "amgylchedd ddiogel" i bobl yn y cartref oherwydd gwaith adeiladu oedd yn digwydd ar y pryd.

Mae'r perchnogion wedi dweud bod "ymchwiliad trylwyr" wedi dechrau, a rhai staff wedi eu gwahardd.

'Pryderon difrifol'

Dywedodd AGGCC eu bod wedi cael gwybod am "bryderon difrifol" yn ymwneud â'r cartref, sy'n "cael eu hystyried ar hyn o bryd drwy'r broses ddiogelu".

Fe wnaeth archwiliad ar 12 Awst arwain at "bryderon ychwanegol fod y gwaith adeiladu oedd yn digwydd ddim yn darparu amgylchedd saff i'r bobl oedd yn byw yn y gwasanaeth".

Cafodd y preswylwyr eu symud oherwydd y pryderon.

Dywedodd y cwmni sy'n berchen ar y cartref, Tracscare, mai'r "blaenoriaeth bob amser yw lles, iechyd a diogelwch y bobl rydyn ni'n eu cefnogi".

'Ymchwiliad trylwyr'

Ychwanegodd y llefarydd bod y cwmni wedi "gweithredu'n sydyn i roi gwybod i'r holl awdurdodau perthnasol a dechrau ymchwiliad trylwyr" cyn gynted a daeth y pryderon i'r amlwg.

Cadarnhaodd y cwmni bod staff wedi eu gwahardd wrth i'r ymchwiliad barhau, a bod preswylwyr wedi eu symud o'r cartref "dros dro i wasanaethau amgen nes i'r gwaith [adeiladu] gael ei gwblhau".

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu De Cymru: "Daeth y sefyllfa yn Gower Lodge i sylw Heddlu De Cymru ddydd Gwener 18 Awst.

"Mae swyddogion yn edrych mewn i'r mater er mwyn darganfod os oes unrhyw droseddau wedi digwydd."

Dywedodd Cyngor Abertawe bod swyddogion wedi cymryd camau "i ddiogelu'r oedolion bregus dan sylw" pan ddaeth y pryderon i'r amlwg.