Ystyried cwtogi hyd cyfarfodydd Cyngor Caerdydd

cyngor caerdydd Image copyright Getty Images

Gallai cyfyngiad amser gael ei osod ar gyfarfodydd Cyngor Caerdydd wedi i rai cynghorwyr ddweud eu bod yn para'n rhy hir.

Ar hyn o bryd mae naw cyfarfod llawn o'r cyngor yn digwydd bob blwyddyn - yn cynnwys pob un o'r 75 aelod - sy'n dechrau am 16:30 ac yn gallu para'n hwyr i'r nos.

Ond mae'n bosib y bydd yn rhaid iddyn nhw nawr ddod i ben am 21:00 wedi i 83% o gynghorwyr ddweud fod yr oriau'n rhy hir.

Dywedodd Cyngor Caerdydd fod "cyfarfodydd hir gyda'r nos yn atal ymgeiswyr rhag rhoi eu henwau ymlaen i gael eu hethol".

Fe wnaeth llefarydd ar ran y cyngor gadarnhau bod pwyllgor y cyfansoddiad wedi trafod dod â chyfarfodydd i ben am 21:00 mewn cyfarfod nos Iau, ond ni ddaeth y pwyllgor i benderfyniad.

Dywedodd y pwyllgor ei bod yn bwysicach canolbwyntio ar wneud cyfarfodydd yn "fwy pwrpasol nac i orffen ar amser penodol", ac fe benderfynwyd y dylid cynnal adolygiad o gyfarfodydd.

'Digon o amser'

Os yw'r newid yn cael ei gymeradwyo bydd unrhyw fusnes sydd ddim yn cael ei drafod cyn y terfyn amser yn mynd yn syth i bleidlais.

Yr eithriad i'r rheol yma fyddai'r cyfarfod cyllideb ym mis Chwefror.

Fe wnaeth y pwyllgor hefyd ystyried lleihau nifer y cyfarfodydd llawn i wyth - gyda mis Gorffennaf yn ymuno ag Ebrill, Awst a Rhagfyr fel rhai ble nad oes cyfarfod.

Mae Cyngor Wrecsam eisoes wedi cymryd camau i gyfyngu ar oriau cyfarfodydd, gyda gwaharddiad ar ddechrau cyfarfod ar ôl 16:00, tra bod Cyngor Caerffili yn dod â chyfarfodydd i ben erbyn 21:00.

Byddai'n rhaid i'r newidiadau gael eu cymeradwyo gan gynghorwyr Caerdydd cyn dod i rym.

Image copyright Cyngor Caerffili
Image caption Mae Cyngor Caerffili eisoes wedi cyflwyno terfyn amser o 21:00 ar gyfarfodydd llawn

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Fe wnaeth arolwg o aelodau etholedig y cyngor diwethaf argymell y dylid ystyried amser gorffen ar gyfer cyfarfodydd o'r cyngor llawn.

"Roedd hyn oherwydd bod cyfarfodydd yn dechrau am 16:30, ac roedd teimlad fod pedair awr a hanner fel arfer yn ddigon o amser i gyflawni'r busnes, a bod cyfarfodydd hir yn ystod y nos yn atal ymgeiswyr rhag rhoi eu henwau ymlaen i gael eu hethol.

"Gallai'r terfyn amser hwn gael ei ymestyn wrth gwrs petai angen."

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod cyfarfodydd yn gallu bod yn hir oherwydd bod awdurdodau lleol yn "darparu gwasanaethau pwysig ac yn gwneud penderfyniadau mawr sydd yn effeithio cymunedau ar draws Cymru".

"Mae cynghorau'n darparu cymorth i gynghorwyr ac yn aml yn gorfod cael amserlen amrywiol ar gyfer cyfarfodydd, gyda rhai'n cael eu cynnal yn ystod y dydd ac eraill gyda'r hwyr er mwyn cwrdd â gofynion aelodau," meddai llefarydd.

Pynciau Cysylltiedig