Tynnu gweithiwr gofal plant o Gaernarfon oddi ar gofrestr

  • Cyhoeddwyd
South Gate HouseFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y gwrandawiad ei gynnal yn swyddfeydd Gofal Cymdeithasol Cymru yng Nghaerdydd

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Gaernarfon wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol am ddweud celwyddau am ei fywyd personol.

Daeth penderfyniad wedi gwrandawiad gan Gofal Cymdeithasol Cymru fod "amhariad ar addasrwydd Martyn Parry Owen i ymarfer".

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Owen wedi dweud celwyddau am ddigwyddiadau mawr yn ei fywyd nifer o weithiau tra'n gweithio i gwmni Bryn Melyn Care rhwng Mehefin 2014 a Mehefin 2016.

Roedd Mr Owen wedi dweud wrth ei gyflogwyr a'i gyd-weithwyr fod ei ferch ifanc wedi marw o ffit epileptig a bod ei chwaer wedi marw mewn damwain car tra ei fod yn gweithio i Bryn Melyn Care.

Fe wnaeth Mr Owen dderbyn mewn cyfarfod gyda'i gyn-gyflogwyr ar 24 Mehefin 2016 nad oedd plant ganddo a doedd ei chwaer ddim wedi marw mewn damwain car. Awgrymodd Mr Owen fod ei ymddygiad â'i wreiddiau yn ei blentyndod.

'Camymddygiad'

Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan reolwr gofal preswyl oedd yn rheolwr ar Mr Owen am dros ddwy flynedd.

Ymysg y celwyddau eraill, dywedodd rheolwr llinell Mr Owen iddo hefyd honni ei fod yn dioddef o nifer o gyflyrau meddygol, gan gynnwys llid yr ymennydd. Wrth gysylltu â'r ysbyty, daeth i'r amlwg nad oedd Mr Owen wed cael diagnosis o'r fath.

Clywodd y gwrandawiad hefyd fod Mr Owen yn honni ei fod wedi priodi a bod ganddo feibion newydd-anedig gan ddangos lluniau o fabanod i gyd weithwyr.

Wrth gyfeirio at gofnodion plwyf dywedodd ei reolwr llinell nad oedd Mr Owen erioed wedi priodi na chwaith gyda phlant. Fe wnaeth Mr Owen dderbyn hyn mewn cyfarfod ym Mehefin 2016.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, mi ddaeth y pwyllgor i'r casgliad bod amhariad ar addasrwydd i ymarfer Mr Owen ar hyn o bryd drwy reswm o gamymddygiad.

'Risg i blant'

Wrth ddod i'w benderfyniad, dywedodd y pwyllgor: "Mae'n glir bod cyd-weithwyr Mr Owen yn meddwl ei fod wedi'u twyllo.

"Rydym yn cytuno y byddai pobl resymol yn meddwl bod ymddygiad Mr Owen yn anonest a rhaid bod Mr Owen wedi gwerthfawrogi ar y pryd mai dyna fyddai eu hymateb nhw."

Daeth y pwyllgor i'r casgliad fod Mr Owen wedi methu â chyflawni disgwyliadau'r Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol.

Dywedodd y pwyllgor: "Drwy ymddwyn yn anonest... fe fethodd â dangos ymddygiad da a bod yn fodel i'r plant yn ei ofal. Am y rhesymau hyn, fe benderfynon ni fod Mr Owen yn risg i'r plant yn ei ofal."

Penderfynodd y pwyllgor roi Gorchymyn Tynnu oddi ar y Gofrestr, gan ddweud: "Byddai teulu agos y plant sy'n cael eu lletya yn y cartref â'r hawl i ddisgwyl safon uchel o onestrwydd gan y bobl sy'n gofalu am eu plant.

"Mae gweithredoedd Mr Owen â'r posibilrwydd o danseilio hyder y cyhoedd."

Wrth grynhoi ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor: "Rydym yn cael bod amhariad Mr Owen mor ddifrifol, yn ogystal â'r diffyg tystiolaeth o ddod i'r afael ag e, bod ei ymddygiad yn hollol groes i aros ar y Gofrestr."