Pryder am gau canolfan ddydd Maesincla yng Nghaernarfon

  • Cyhoeddwyd
MaesinclaFfynhonnell y llun, Google

Mae teuluoedd i bobl sy'n cael gofal mewn canolfan ddydd yng Nghaernarfon yn dweud eu bod yn poeni am y penderfyniad i'w chau.

Mae canolfan Maesincla yn cynnig gofal i hyd at 15 o bobl hŷn sydd angen "elfen o ofal a chefnogaeth yn ystod y dydd", yn ogystal â rhoi hoe i berthnasau a gofalwyr.

Ond bydd y ganolfan yn cau ar 27 Hydref, a'r cynllun yw dymchwel yr adeilad, tra bo'r gofal yn symud i ganolfannau eraill, gan gynnwys adeilad Age Cymru yn Bontnewydd.

Yn ôl Cyngor Gwynedd, symud y gwasanaeth yw'r ffordd orau o sicrhau bod defnyddwyr yn cael y gwasanaethau gorau.

Mater 'emosiynol'

Mae ymgyrchwyr yn dweud fod hyn yn fater "emosiynol iawn" gan honni fod yr adeilad yn Bontnewydd yn rhy fach, ac y gallai cludiant a thrafnidaeth fod yn broblem.

Un sy'n dibynnu ar y gwasanaeth yw Ifor Williams o Lanfaglan. Mae dementia ar ei fam, sy'n defnyddio'r ganolfan dair gwaith yr wythnos.

Ar raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru, dywedodd fod y gwasanaeth yn un gwerthfawr iddyn nhw fel teulu: "Mae hi'n cael cyfathrebu efo pobl eraill yno.

"Mae yna weithgareddau yno ar eu cyfer nhw, ac maen nhw'n cael pryd o fwyd efo'i gilydd ac mae'n dod adre o 'na'n gofyn, 'Ydw i'n mynd i'r ganolfan fory? Yndech'. Mae'n sbio mlaen i fynd yno."

'Gwarthus'

Mae Mr Williams yn feirniadol iawn o'r modd y mae'r awdurdod wedi delio â'r penderfyniad.

"Mae'r ffordd mae Cyngor Gwynedd wedi delio efo'r mater yma yn warthus.

"Roedd criw o ferched ifanc - rhyw bump ohonyn nhw yno - yn dweud beth oedd yn digwydd ac yn dweud petha' fel bod yna ddigon o le, bod lle i 15 yn y lle newydd yn Bontnewydd, sy'n cael ei redeg gan Age Concern Gwynedd.

"Mi es i yno ddydd Gwener a dim ond lle i 13 sydd yno. Dydy adeilad Bontnewydd ddim yn addas i'r niferoedd."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai wedi codi pryderon am y traffig fyddai'n wynebu defnyddwyr y gwasanaeth wrth deithio i Bontnewydd

Dywedodd y Cynghorydd Roy Owen wrth y rhaglen iddo glywed am y penderfyniad drwy lythyr gan un o drigolion ei ward, a'i fod yn amau a fyddai pobl yn barod i wneud y daith i Bontnewydd.

"Da ni gyd yn gwybod - dwi'n un o Llanwnda - y traffig sydd yna yn yr haf. I gael pobl yn eistedd mewn minibus - os oes yna minibus i fynd â nhw - dydy hi ddim yn glir iawn i'r trigoloion, ac maen nhw'n boenus ofnadwy, ac mae rhein yn bobl yn eu nawdegau, sy di gweithio'n galed dros yr holl flynyddoedd, a gobeithio'n bod ni'n dal i watsiad ar eu holau nhw.

"Dwi'n gweld y bobl jyst yn dweud, 'Dwi'm isho mynd yno, na'i aros adra'."

'Adeilad o'i oes'

Wrth ymateb i'r pryderon, dywedodd Aled Davies, pennaeth oedolion, iechyd a lles yng Nghyngor Gwynedd fod y symud yn angenrheidiol o ganlyniad i gyflwr yr adeilad ym Maesincla.

"Hwyrach bod y gragen yn edrych yn dda. Y gwir amdani ydy beth sydd gennyn ni fama ydy adeilad o'i oes, adeilad prefab... Oes penodol sydd iddyn nhw.

"Mae'n debyg y baswn ni'n medru cynnal yr adeilad a'i gadw'n agored am rai blynyddoedd oto... ond dwi'n amau mai lluchio arian diangen i ffwrdd ar rywbeth y byddwn ni yn y pendraw yn gorfod eu gau beth bynnag fyddai hynny."

Ac o ran y cyfleusterau yn y Bontnewydd, dywedodd ei fod yn "hyderus bod y gofod fydd ar gael yn ddigonol ar gyfer y gwasanaethau sydd angen eu darparu."

Dywedodd y Cyngor y byddan nhw'n gwneud pob ymdrech i ddiogelu swyddi'r unigolion hynny sy'n gweithio yn y ganolfan gofal dydd yng Nghaernarfon ar hyn o bryd.

"Mae cyfarfodydd eisoes wedi'u cynnal gydag aelodau o staff a chynrychiolwyr undebau llafur ac rydym yn gobeithio gallu cynnig swyddi tebyg i aelodau staff mewn lleoliadau eraill o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Lles y Cyngor."