Plaid Cymru'n gwrthod rhai cwynion yn erbyn Neil McEvoy

  • Cyhoeddwyd
Neil McEvoy

Mae Plaid Cymru wedi gwrthod nifer o gwynion yn erbyn AC y blaid, Neil McEvoy fel rhan o ymchwiliad mewnol i'w ymddygiad.

Mae BBC Cymru'n deall mai dim ond tri chwyn sydd wedi eu cyflwyno'n ffurfiol, fydd yn cael eu hystyried gan banel disgyblu'r blaid nos Iau.

Wrth gyhoeddi'r ymchwiliad yn ôl ym mis Mawrth, dywedodd llefarydd y byddai'r blaid yn "edrych ar y dystiolaeth a'r cwynion oedd ar gael".

Mae Plaid Cymru wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater, a dywedodd Mr McEvoy ei fod yn gobeithio "cau pen y mwdwl o'r diwedd".

Sylw bygythiol

Ym mis Mawrth, daeth tribiwnlys i'r casgliad bod yr Aelod Cynulliad dros ranbarth Canol De Cymru sydd hefyd yn gynghorydd yng Nghaerdydd wedi gwneud sylw bygythiol ond nad oedd wedi dwyn anfri ar y cyngor.

Roedd Mr McEvoy wedi bwriadu herio'r penderfyniad yn wreiddiol ond cafodd ei orchymyn i dalu costau o bron i £9,000 wedi iddo roi'r gorau i'w apêl, gan ddweud y byddai'n mynd ar drywydd yr achos "mewn modd gwleidyddol".

Cafodd yr ymchwiliad ar wahân i ymddygiad Mr McEvoy ei lansio gan Blaid Cymru ar ôl i nifer o gyhuddiadau gael eu gwneud am yr AC ar wefannau cymdeithasol.

Arweiniodd at grŵp o ymgyrchwyr hawliau merched a merched sydd wedi gorchfygu trais yn y cartref, gan gynnwys yr aelod Llafur a llysgennad ar ran Cymorth i Ferched Cymru, Rachel Williams, i ysgrifennu at Blaid Cymru yn galw ar y blaid i adolygu ei chefnogaeth i Mr McEvoy.

Mae Mr McEvoy wedi cyhuddo Cymorth i Ferched yn y gorffennol o "gam-drin plant wedi ei ariannu gydag arian cyhoeddus".

Ymddiheurodd am y sylwadau'n ddiweddarach wedi iddo dderbyn rhybudd swyddogol gan Blaid Cymru.

Cyfarfod nos Iau

Chwe mis ar ôl cyhoeddi'r ymchwiliad mewnol, bydd panel disgyblu Plaid Cymru yn cyfarfod yng Nghaerdydd nos Iau.

Bydd y panel, dan gadeiryddiaeth y gyfreithwraig Fflur Jones, yn penderfynu a oes unrhyw sail i ymchwilio ymhellach i dri chwyn ffurfiol a gyflwynwyd i'r ymchwiliad.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod pobl eraill sydd wedi cwyno wedi derbyn rhesymau gwahanol gan swyddogion y blaid ynghylch pam na fydd eu cwynion yn cael eu cyflwyno i'r panel disgyblu i'w hystyried.

Gwrthododd llefarydd Plaid Cymru â gwneud sylw heblaw i gadarnhau cyfarfod y panel.

'Ceisio niweidio fy enw da'

Dywedodd Mr McEvoy: "Rydw i'n falch y gallwn gau pen y mwdwl o'r diwedd.

"Ni fyddaf yn oedi yn y dyfodol os bydd gofyn i mi eto i amddiffyn mam sengl sydd dan fygythiad o gael ei throi allan o'i thŷ gan y llysoedd.

"Mae'n amlwg bod ymgyrch i geisio gwneud niwed i fy enw da gan y sefydliad.

"Rydw i a fy nhîm cyfreithiol nawr yn edrych ar yr holl sylwadau sydd wedi cael eu gwneud yn fy erbyn."