Carcharu cyn-athro am 10 mlynedd am droseddau rhyw

  • Cyhoeddwyd
gordon flemingFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae cyn-brifathro ysgol gynradd wedi ei garcharu am 10 mlynedd ar ôl cyfaddef iddo gyflawni cyfres o droseddau rhyw yn erbyn merched ifanc ym Mhowys.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Gordon Fleming o Groesoswallt wedi cam-drin 44 o blant ym Mhowys dros gyfnod o chwe blynedd yn y 1970au a'r 80au.

Plediodd y gŵr 66 oed yn euog i 35 o gyhuddiadau o ymosod yn anweddus ar blant o dan 13 oed mewn dwy ysgol wahanol.

Cafodd Fleming ei ganfod yn euog o droseddau tebyg yn erbyn 11 o ferched ifanc yn Llys y Goron Caer yn 1992.

'Difetha bywydau'

Clywodd y llys y byddai Fleming yn targedu'r merched yn yr ystafell ddosbarth.

Roedd y cam-drin yn cynnwys cyffwrdd y merched yn anaddas, gwthio'i hun arnyn nhw, a gorwedd arnyn nhw ar y llawr.

Clywodd y llys hefyd bod Fleming yn gofyn i ddisgyblion ddod draw i'w sedd wrth ei ddesg a'i fod yn eu bownsio ar ei lin.

Roedd nifer yn disgrifio sut y gwnaeth Fleming alw merched ifanc at ei ddesg a'u cam-drin o flaen y disgyblion eraill. Roedd eraill yn dweud iddo eu cam-drin yn ystod gwersi gitâr yr oedd e'n ei ddysgu.

Ffynhonnell y llun, PA

Dywedodd eraill sut y byddai Fleming yn gorfodi merched i esgus eu bod yn cael rhyw yn ystod gwersi addysg rhyw. Roedd e hefyd ar rai adegau yn esgus cael rhyw gyda rhai o'r merched ifanc yn ystod y gwersi.

Fe wnaeth un o'r 35 dioddefwr siarad yn y llys y tu ôl i sgrin i ddisgrifio'r effaith y cafodd y cam-drin ar ei bywyd hi.

Dywedodd ei bod hi wedi teimlo'n ddiymadferth ac yn ddi-rym wrth i Fleming ymosod arni, a'i fod wedi defnyddio'i statws fel athro i ddychryn a brawychu plant.

Yn eu datganiadau personol dywedodd nifer o ddioddefwyr bod y cam-drin wedi cael effaith andwyol ar eu bywydau.

Wrth roi dedfryd o 10 mlynedd i Fleming, dywedodd y barnwr Geraint Walters ei fod wedi camddefnyddio'i statws fel athro a phrifathro i gam-drin ei ddisgyblion yn systematig, a bod hyn wedi difetha bywydau eu ddioddefwyr.

'Dewrder'

Yn dilyn y ddedfryd dywedodd y prif arolygydd Steve Davies o Heddlu Dyfed Powys, wnaeth arwain yr ymchwiliad: "Mae hon yn ddedfryd o garchar sylweddol sydd wedi ei roi i droseddwr rhyw hanesyddol.

"Mae'r ddedfryd yn cydnabod y rheolaeth a'r niwed hir dymor sydd wedi'i achosi i'r dioddefwyr gan unigolyn wnaeth fradychu'r ymddiriedaeth ynddo er mwyn cam-drin plant yn rhywiol.

"Hoffwn ddiolch i bawb gafodd eu heffeithio am eu dewrder wrth ddod yn eu blaenau, gan fod hynny wedi arwain at y ddedfryd heddiw.

"Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaid er mwyn sicrhau'r gefnogaeth orau posib i bobl sy'n dioddef o drais rhyw."