Newid dyddiad Sioe Aberteifi oherwydd rheolau cwarantin

  • Cyhoeddwyd
sioeau

Mae trefnwyr sioe amaethyddol Aberteifi wedi cyhoeddi y bydd dyddiad yr achlysur yn newid y flwyddyn nesaf oherwydd rheolau cwarantin newydd.

Ddechrau'r haf fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod rheolau newydd yn dod i rym ar symud anifeiliaid.

Cafodd dyddiad cyflwyno'r cynllun ei ohirio tan yr hydref yn dilyn cwynion, ond mae amaethwyr yn dal i boeni y gallai'r rheolau newydd beryglu dyfodol sioeau bach.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'n ofynnol cyflwyno'r rheolau am resymau bioddiogelwch.

'Gorfodi i symud'

Ar raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru ddydd Mawrth dywedodd Aled Rees, aelod o bwyllgor trefnu sioe Aberteifi: "Ar ôl cryn dipyn o drafod a meddwl, ry'n ni wedi symud y sioe i'r dydd Sadwrn, yr ail ddydd Sadwrn ar ôl y Sioe Frenhinol.

"Ry'n ni'n arfer bod ar y dydd Mercher bob blwyddyn, sy'n dilyn y Sioe Frenhinol, ond achos y rheolau newydd 'ma, ni 'di cael ein gorfodi i symud."

Yn unol â'r rheolau newydd, mae gofyn i ffermwyr godi unedau cwarantin ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu symud o un lleoliad i'r llall, gyda'r gwaharddiad ar symud anifeiliaid am chwe diwrnod, gafodd ei gyflwyno yn dilyn Clwy'r Traed a'r Genau, yn parhau.

Yn ogystal â hynny, mae 61 o reolau'n cael eu cyflwyno.

Ffynhonnell y llun, BBC
Disgrifiad o’r llun,
Mae trefnwyr sioeau amaethyddol yn poeni am effaith y rheolau newydd

Dywedodd Mr Rees: "Mae'r arddangoswyr a'r cystadleuwyr wedi dweud - o ran cost i setio quarantine unit lan - dyw e ddim yn ryw arian mawr ond mae pob ceiniog yn cowntio - rhyw £180 yw e.

"Ond y peth gwaetha' yw'r rheolau caeth, mae rhyw 60 o reolau'n dod mewn gydag e, a thasech chi'n cael eich dal yn torri'r rheolau... fe allai'r taliad yna gael ei effeithio, a dyna'r rheswm pam nad yw llawer iawn o arddangoswyr am gymryd y risg.

"Os nad yw'r arddangoswyr yn mynd i wneud y quarantine unit, un sioe yr wythnos maen nhw'n mynd i'w wneud, ac mae hynny'n mynd i effeithio nid jyst ar sioe Aberteifi, ond ar sioeau bach dros y wlad i gyd."

'Haen arall'

Un sy'n arddangos mewn sioeau yn gyson yw Marian Phillips, sy'n ffermio yn ardal Cwm Gwaun yn Sir Benfro: "Dwi jyst yn gweld hwn fel haen arall o atebolrwydd, mae'r llywodraeth 'ma yn tynnu mewn a gwasgu'r ffarmwr unwaith 'to.

"Mae'r ffarmwr yn edrych ar ôl ei wartheg yn barod, o'dd gyda ni'r cwarantin, o'dd gyda ni sied, o'dd y fet wedi gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn, o'dd 'na gae ar wahân, ond y broses nawr o fynd ymhellach a gorfod talu.

"Mae'r sioeau'n diodde' fel mae hi, maen nhw'n ei chael hi'n anodd cael pobl i ddod i arddangos. Dwi'n poeni y bydd nifer o'r sioeau yma'n mynd i'r wal."

Mae'r ffaith fod Aberteifi wedi newid ei dyddiad yn golygu ei fod yn effeithio ar sioeau eraill.

Dywedodd un o drefnwyr sioe Caerwedros - 17 milltir o Aberteifi - wrth raglen Taro'r Post fod y newid dyddiad yn golygu y bydd y ddwy sioe'n digwydd yr un diwrnod.

"Ry'n ni'n siomedig achos mae 'na bobl yn Aberteifi sy'n cefnogi ni, ac mae 'na bobl yn ardal Caerwedros a'r cylch sy'n cefnogi Aberteifi," meddai Gareth Ioan.

"Ni'n cydymdeimlo 'da nhw mor bell ag y mae'r rheolau ac ati yn y cwestiwn.

"Ma' fe'n rhyw faich ychwanegol ar sioeau bach, yn enwedig achos mae sioeau llai yn dibynnu ar bobl sydd ddim yn arddangoswyr mawr yn y bridiau yma, tyddynwyr lleol, pobl sydd eisiau cefnogi eu sioe leol. Mae'n mynd i fod yn wasgfa ar y sioeau llai."

'Digon o amser'

Wrth ymateb i'r newyddion fod sioe Aberteifi'n newid dyddiad, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Er bod dyddiad Sioe Aberteifi yn benderfyniad i drefnwyr y sioe, maent wedi cael digon o amser, ac mae digon o amser o hyd i baratoi ar gyfer yr Unedau Cwarantin. Bydd yr Unedau yn parhau i chwarae rhan hollbwysig wrth atal clefydau rhag lledaenu.

"Rydym wedi cydweithio'n agos â'r diwydiant ffermio - gan gynnwys yr undebau - dros nifer o flynyddoedd i ddatblygu Unedau Cwarantin.

"Cafodd gallu mynd i sioeau ei ystyried, a bydd Unedau Cwarantin yn gweithredu mewn dull tebyg i'r Cyfleusterau Ynysu oedd ar gael tan yn weddol ddiweddar.

"Yn wahanol i'r Unedau Cwarantin, fodd bynnag, nid oedd yr hen Gyfleusterau Ynysu yn cynnig lefel briodol o fioddiogelwch ac nid oeddent yn cael eu harchwilio'n rheolaidd.

"Mae'r ffioedd ardystio yn adlewyrchu asesiad y corff ardystio o'r costau masnachol iddynt o ddarparu'r gwasanaeth hwnnw. Rydym wedi ceisio cadw'r ffioedd mor isel â phosib drwy beidio ag ychwanegu unrhyw gostau pellach."