Cwest bachgen ysgol yn clywed am 'gofnodion anfoddhaol'

Derek Brundrett Image copyright Kristina Wray

Mae cwest i farwolaeth bachgen 14 oed yn Sir Benfro wedi clywed fod cofnodion gafodd eu cadw gan y gwasanaethau cymdeithasol mewn cyflwr "gwbl anfoddhaol" yn y cyfnod cyn ei farwolaeth.

Clywodd Llys Crwner Hwlffordd fod Derek Brundrett wedi ei ganfod yn crogi ar dir ysgol ym Mhenfro ym mis Rhagfyr 2013.

Yn ôl David McBride, cadeirydd panel Diogelwch Plant fu'n trafod ei achos, roedd bylchau yn y cofnodion rhwng Rhagfyr 2012 a Mai 2013.

Roedd y bachgen wedi cael nifer o weithwyr cymdeithasol gwahanol yn yr 20 mis cyn ei farwolaeth, wedi mynychu tair ysgol wahanol ac wedi cael nifer o ofalwyr maeth.

Dywedodd Mr McBride fod y bylchau yn achos pryder, ac fe ddisgrifiodd un adroddiad gan weithiwr cymdeithasol fel un "annigonol".

Sarah Schinner oedd y gweithiwr cymdeithasol oedd yn gyfrifol am ofal Derek ar ôl Mai 2013.

Pryder iechyd meddwl

Clywodd y cwest sut y cafodd nifer o argymhellion eu gwneud i gyfeirio Derek at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS), ond ni gafodd unrhyw driniaeth.

Dywedodd Lloyd Williams QC sy'n cynrychioli mam Derek, Kristina Wray, fod adroddiad Ms Schinner yn "annigonol".

Oherwydd hynny, meddai Mr Williams, nid oedd y ffeithiau yn gyflawn, ac felly nid oedd y ddogfen ar gyfer cyfeirio at CAMHS yn gyflawn.

Clywodd y cwest gan Mr Williams fod cais arall wedi ei wneud i ailgyfeirio'r achos i CAMHS, a hynny oherwydd pryder ynglŷn â dirywiad yng nghyflwr iechyd meddwl Derek.

Image copyright Kristina Wray

Dywedodd Ms Schinner mewn datganiad tyst wrth y llys nad oedd hi'n meddwl fod angen ailgyfeirio'r achos i CAMHS oherwydd nad oedd hi "o'r farn fod Derek wedi dangos unrhyw bryder ynglŷn â chyflwr ei feddwl a heb ddangos unrhyw arwydd o hunanladdiad".

Pan ofynnwyd iddi a oedd hi'n bryderus am ei gyflwr meddyliol dywedodd Mrs Schinner: "O fy mhrofiad i roedd yn edrych yn hapus.

"Doedd o ddim fel petai'n ceisio cuddio unrhyw beth, roeddwn yn credu ei fod yn hapus."

'Anghenion cymhleth'

Fe wnaeth Mr Williams ofyn i Ms Schinner am gynnwys nifer o adroddiadau gan nyrsys ysgol, seicolegwyr addysg ac eraill oedd yn sôn am y lefel uchel o gam-drin emosiynol a chorfforol oedd Derek wedi dioddef.

Gofynnodd Mr Williams a oedd hi'n glir o'r adroddiadau fod Derek yn "blentyn oedd a chyflwr cynhyrfus gydag anghenion cymhleth", a hefyd a oedd hi'n glir o'r adroddiad fod angen cymorth iechyd meddwl arno.

Fe atebodd Ms Schinner "oedd" i'r ddau gwestiwn.

Dywedodd Mr Williams wrth y cwest mai cyfrifoldeb y gweithiwr cymdeithasol, Ms Schinner, oedd cyfeirio'r achos i CAMHS, ac wrth gael ei holi am y mater fe gytunodd Mr McBride â'r gosodiad.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol