Lefel diweithdra Cymru'n is na'r lefel drwy'r DU

Diweithdra

Mae lefel diweithdra yng Nghymru wedi gostwng yn is na'r lefel drwy'r DU unwaith eto, yn ôl ffigyrau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Rhwng misoedd Mehefin ac Awst, 4% oedd y raddfa yma o'i gymharu â 4.3% drwy'r DU.

Roedd y ffigyrau diwethaf i gael eu cyhoeddi fis yn ôl yn dangos fod y Cymru a'r DU ar yr un lefel - 4.3%.

Mae'r nifer sy'n ddiwaith yng Nghymru nawr 11,000 yn is na rhwng mis Mawrth a mis Mai, a 5,000 yn is na'r ffigwr flwyddyn yn ôl.

Gostyngiad mwyaf ond un

Drwy'r DU, Cymru welodd y gostyngiad mwyaf ond un rhanbarth mewn diweithdra rhwng Mehefin ac Awst - Gorllewin Canolbarth Lloegr welodd y gostyngiad mwyaf.

Fodd bynnag, gan fod lefel uwch o bobl anweithgar yng Nghymru - sef pobl sydd ddim yn gallu gweithio - Cymru sydd ag un o'r lefelau isaf o ran cyflogaeth.

Dim ond gogledd ddwyrain Lloegr a Gogledd Iwerddon sydd â lefelau is o bobl o oed gwaith sy'n ennill cyflog.

Dydy chwarter o bobl rhwng 16 a 64 yng Nghymru ddim yn gweithio oherwydd eu bod yn sâl, yn gofalu am rywun, neu'n fyfyriwr.

Dim ond yng Ngogledd Iwerddon y mae'r lefel yn uwch.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol