GIG Cymru'n parhau i fethu mwyafrif y targedau

iechyd Image copyright PA

Mae'r ystadegau diweddaraf ar amseroedd aros y gwasanaeth iechyd yng Nghymru'n dangos fod y rhan fwyaf o dargedau'n dal i gael eu methu.

Daw hyn ddiwrnod wedi i waith ymchwil gan y BBC ddangos nad oedd y GIG yng Nghymru wedi cyrraedd yr un o'i thri phrif darged ers 18 mis.

Mae'r ystadegau'n dangos fod nifer y cleifion sy'n gorfod aros dros naw mis am driniaeth oedd wedi ei chynllunio o flaen llaw wedi codi i'w lefel uchaf ers mis Chwefror 2016.

Yn ystod mis Awst, roedd 22,440 o gleifion (4.9% o bawb sydd ar restrau aros) wedi bod yn aros dros 36 wythnos ar ôl cael eu cyfeirio i'r ysbyty - cynnydd o 2,390 o'i gymharu â mis Gorffennaf.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos dirywiad ar y targed cyfeirio 26 wythnos.

Ym mis Awst, roedd 85.2% o gleifion yn cael eu trin o fewn 26 wythnos, i lawr 1.5% o'i gymharu â'r mis blaenorol, ond lawer yn is na tharged Llywodraeth Cymru o 95%.

Ym mis Awst 2010 y cyrhaeddwyd y targed hwn ddiwethaf.

Fodd bynnag, mae'r perfformiad wedi bod yn gymharol sefydlog ers dechrau 2016, gyda chanran dechrau'r driniaeth o fewn 26 wythnos yn amrywio rhwng 85 ac 88%.

Image copyright GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mae'r ystadegau'n hefyd yn dangos:

  • Dirywiad bychan yn amseroedd ymateb ambiwlans i'r galwadau mwyaf brys. Ym mis Medi, 76.8% o alwadau gafodd eu hateb a'u trin o fewn 8 munud, i lawr o 78.7% ym mis Awst - serch hynny, mae hyn yn parhau ymhell yn uwch na tharged Llywodraeth Cymru o 65%.
  • Dim newid mawr ym mherfformiad unedau brys. Ym mis Mehefin, 84.5% o gleifion dreuliodd lai na phedair awr mewn adrannau brys. Mae hyn 0.2 pwynt canran yn is na mis Awst, ond 1.6 pwynt canran yn uwch na mis Medi y llynedd.
  • Dim newid mawr i amseroedd aros canser. Ym mis Awst, dechreuodd 87.4% o gleifion (574 o 657 claf) driniaeth canser penodol o fewn 62 diwrnod i gael y diagnosis cyntaf. Mae hyn yn is na'r targed o 95% (a gyrhaeddwyd ddiwethaf yng Nghymru yn 2008) a 1.0 pwynt canran ers Gorffennaf 2017.

Fodd bynnag, roedd 'na welliant ym mherfformiad y targed canser 31 diwrnod.

Ym mis Awst, dechreuodd 98.3% o gleifion (743 o 756 claf) ar driniaeth canser o fewn y targed 31 diwrnod i rai sydd wedi cael diagnosis newydd o ganser - mae hynny 0.3 pwynt canran yn uwch na mis Gorffennaf, ac yn uwch na'r targed o 98%.

Straeon perthnasol