Cwest Derek Brundrett: Arbenigwyr heb gael gwybodaeth

Derek Brundrett Image copyright KRISTINA WRAY

Mae cwest wedi clywed y byddai bachgen gafodd ei ddarganfod wedi crogi ar dir ysgol wedi derbyn triniaeth iechyd meddwl pe bai mwy o wybodaeth wedi ei rhoi i arbenigwyr am ei ymddygiad.

Yn ystod y cwest clywodd y crwner am sawl ymgais fuodd i gyfeirio Derek Brundrett, oedd yn 14 oed ac o Sir Benfro, i'r gwasanaethau iechyd meddwl.

Roedd un argymhelliad penodol i'w gyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol ddim wedi ei gwblhau gan ei weithiwr cymdeithasol personol am ei bod hi'n credu ei fod yn "hapus".

Ceisiadau ddim yn rhai brys

Cafodd Angela Lodwick, pennaeth gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc (CAMHS) arbenigol Bwrdd Iechyd Hywel Dda ei chwestiynu am y ceisiadau i Derek gael triniaeth iechyd meddwl gan ei feddyg teulu rhwng 2012 a 2013.

Roedd y ceisiadau gan y meddyg teulu wedi eu nodi fel rhai "arferol" ac roedd hynny'n golygu nad oedd CAMHS yn credu eu bod yn fater brys, meddai Mrs Lodwick.

"Mae'n rhaid i ni flaenoriaethu plant gyda salwch iechyd meddwl difrifol," meddai.

Dywedodd hefyd fod ceisiadau i gael mwy o wybodaeth am sefyllfa Derek heb eu hateb.

Image copyright KRISTINA WRAY

Ond fe wnaeth hi gyfaddef nad oedd CAMHS wedi bod yn ddigon parod i weithredu er mwyn canfod mwy o wybodaeth os oedd angen.

Fe ofynnwyd i Mrs Lodwick am ffaith fod y bachgen 14 oed wedi sôn ei fod eisiau lladd ei hun ac wedi dringo ar do'r ysgol rhwng Ionawr a Mawrth 2013.

Pe byddai'r tîm wedi gwybod am hyn, meddai, "y tebygrwydd ydy y byddai CAMHS wedi ei weld ac wedi gwneud asesiad".

"Roedd ei ymddygiad yn amlwg yn dangos fod angen ymyrraeth CAMHS," oedd y gosodiad i Angela Lodwick.

System annigonol

Dywedodd ei bod yn cytuno y byddai hi'n debygol y bydden nhw wedi trin Derek fel achos brys, ond nad oedd ganddyn nhw'r wybodaeth hynny ar y pryd.

Fe wnaeth hi gyfaddef hefyd bod y system yn 2012/13 yn annigonol a bod "pawb yn eistedd ar ei dwylo yn aros".

Clywodd y cwest bod hwn yn system oedd yn cael ei ddefnyddio gan CAMHS ledled y wlad, ond bod gwelliannau wedi eu gwneud, gyda'r gwasanaeth nawr yn fwy parod i weithredu.

Mae'r cwest wedi clywed yn barod fod Derek Brundrett wedi gweld tua saith gweithiwr cymdeithasol gwahanol yn yr 20 mis cyn iddo farw.

Mae'r cwest hefyd wedi cael gwybod bod y ffordd roedd y gwasanaethau cymdeithasol yn cadw cofnodion yn "frawychus" cyn ei farwolaeth.

Mae'r cwest yn parhau.