Gwahardd rheolwr cartref gofal plant yn Abertawe

south gate house Image copyright Google
Image caption Cafodd y gwrandawiad ei gynnal yn swyddfeydd Gofal Cymdeithasol Cymru yng Nghaerdydd

Mae rheolwr cartref gofal preswyl i blant wedi cael ei wahardd wedi i wrandawiad benderfynu y dylai gael ei dynnu oddi ar y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.

Roedd Michael Evans yn rheoli cartref plant Sea View House yn Abertawe rhwng mis Mehefin 2015 a mis Mawrth 2017.

Fe glywodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod sawl methiant difrifol wedi digwydd yn y cartref, ac nad oedd y bobl ifanc yn cael gofal o safon dda a chyson.

Mae'r cartref, oedd yn darparu gofal ar gyfer plant rhwng 11 ac 18 oed, bellach wedi cau.

'Achosi risg'

Fe wnaeth y gwrandawiad ganfod nad oedd Mr Evans wedi dangos lefel ddigonol o ofal, cymhwysedd a sgiliau, a bod ei ymddygiad wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cafodd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) eu galw yno i arolygu pedair gwaith rhwng mis Ionawr a mis Chwefror eleni, ac fe gafodd y cartref ei chau ym mis Mawrth.

Clywodd y gwrandawiad nad oedd staff y cartref yn cael eu recriwtio, eu goruchwylio na'u hyfforddi'n briodol, nad oedd rhaglen weithgareddau wedi'i llunio ar gyfer y plant, ac nad oedd y cartref wedi cadw cofnodion digonol a rhoi sylw i bryderon a godwyd gan AGGCC yn eu harolygiadau.

Penderfynodd y pwyllgor fod camymddygiad Mr Evans wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer, ac y dylai gael ei dynnu oddi ar y gofrestr.

"Rydym yn pryderu bod ymddygiad Mr Evans yn ddifrifol ac, yn y pendraw, yn achosi risg i bobl ifanc sy'n agored i niwed. Ar ben hynny, roedd wedi methu rheoli, arwain a chefnogi ei staff," meddai'r pwyllgor.

Pynciau Cysylltiedig