Arweinwyr Cynulliad i drafod aflonyddu

Published

Fe fydd arweinwyr pleidiau'r Cynulliad yn cwrdd â'r Llywydd yr wythnos nesaf i drafod ymddygiad rhywiol amhriodol.

Yn ôl y Comisiwn y Cynulliad, dydyn nhw heb dderbyn cwyn am aelodau yn aflonyddu eraill rhywiol.

Ond maen nhw'n dweud y bydd y cyfrafod yn ystyried oes lle i "wneud mwy" fel bod gweithwyr yn "ddiogel".

Wrth i unigolion rannu eu profiadau o aflonyddu yn y gweithle, mae elusen Chwarae Teg wedi galw am ymchwiliad annibynnol i'r achosion hynny.

Yn gynharach ddydd Iau, datgelodd gohebydd BBC Cymru, Elliw Gwawr, bod gwleidydd wedi cyffwrdd ei chlun "mewn ffordd oedd yn awgrymu ei fod eisiau mynd ymhellach" pan oedd yn gweithio ym Mae Caerdydd.

Nos Fercher, fe ymddiswyddodd ysgrifennydd amddiffyn Llywodraeth y DU, Syr Michael Fallon, gan ddweud bod ei ymddygiad ar adegau'n "is na'r safon ddisgwyliedig".

'Angen ymchwiliad annibynnol'

Yn eu datganiad, mae Comisiwn y Cynulliad yn cydnabod y "posibilrwydd" bod diwylliant o'r fath yn y Cynulliad hefyd.

Dywedodd elsuen Chwarae Teg y dylai ymchwiliad annibynnol gael ei sefydlu, gan alw hefyd ar i bleidiau unigol weithredu.

"Ond mae'n amlwg nad yw hyn yn ymwneud â San Steffan, y Cynulliad na Hollywood yn unig, ond mae'n dangos bod ffordd bell i fynd i sicrhau cydraddoldeb gwirioneddol rhwng dynion a merched," meddai prif weithredwr yr elusen, Cerys Furlong.

"Mewn gwirionedd, mae hyn yn gofyn am gamau gweithredu strwythurol, ymarferol megis sefydlu llinell gymorth, staff â chyfrifoldeb penodol a rheolau newydd, a hefyd newidiadau go iawn i'r cyfryngau a diwylliant o gwmpas y materion hyn.

"Mae angen inni barhau i addysgu dynion a merched ifanc am gydraddoldeb a pherthnasoedd, ac mae angen inni bwysleisio mwy ar gyfer gweithleoedd gwirioneddol fodern, lle gall dynion a merched gyflawni eu llawn botensial yn rhydd o unrhyw fath o wahaniaethu, aflonyddu neu gamdriniaeth ar sail rhyw."

Galwad elusen Cymorth i Ferched Cymru yw cael "cymorth i ferched allu siarad am eu profiad mewn sefyllfa ddiogel ac heb farnu".

Dywedodd y mudiad bod "angen gweithredu os ydyn ni o ddifrif am sicrhau bod pawb yng Nghymru yn medru byw bywyd heb aflonyddu a cham-drin rhywiol".

Mae cais i arweinwyr pleidiau'r Cynulliad gyfarfod gyda'r Llywydd, Elin Jones, ddydd Mawrth nesaf.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol