Ambiwlansys yn methu ymateb oherwydd prinder staff

ambiwlansys

Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi datgelu bod ambiwlansys wedi methu ymateb i alwadau brys yn gyson oherwydd prinder staff.

Dros gyfnod o bedair wythnos rhwng Gorffennaf ac Awst eleni roedd hyd at saith o gerbydau heb griwiau yn ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Yn yr un cyfnod roedd chwech o gerbydau yn segur yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eu bod bellach wedi "gor-recriwtio" dwsinau o dechnegwyr a pharafeddygon i lenwi bylchau yn y rota gwaith.

Mae'r gwasanaeth yn cyflogi tua 3,300 o staff yng Nghymru, gyda 1,700 o'r rheiny yn weithredol - parafeddygon a thechnegwyr meddygol argyfwng (EMTs).

Eisoes eleni mae 71 EMT a 49 parafeddyg wedi cael eu recriwtio i'r gwasanaeth, ond mae trosiant staff yn uchel, gyda thua tri neu bedwar person yn gadael pob mis.

Mae'r galw am y gwasanaeth hefyd ar gynnydd, gyda 200,000 yn fwy o alwadau brys o'i gymharu ag 20 mlynedd yn ôl, a thua 100,000 yn fwy na 10 mlynedd yn ôl.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Prinder staff wedi taro'r gwasanaeth ambiwlans: Adroddiad Rhys Williams

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredoedd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Richard Lee, fod staffio llawn yn "flaenoriaeth rhif un" er mwyn ateb bron i hanner miliwn o alwadau brys pob blwyddyn.

"Mae yna adegau pan nad oes gennym staff i fod ar gerbyd mewn ardal benodol, ac ar yr adegau hynny rydym yn gwneud penderfyniad tactegol ynglŷn â lle i symud ambiwlansys er mwyn sicrhau ein bod yn gallu ateb galwadau," meddai.

Mynnodd fod perfformiad y gwasanaeth yn dal yn "gryf" i gleifion sydd mewn cyflwr argyfyngus sy'n peryglu eu bywydau, ond ychwanegodd: "Weithiau mae cleifion sydd â blaenoriaeth is yn gorfod disgwyl yn hirach nag y byddem yn hoffi."

"Erbyn y Nadolig, fe fydd gennym 10 yn fwy o staff na sydd yna o gyllid i'w cyflogi, a dyna ble mae yna benderfyniad tactegol wedi'u gwneud i or-recriwtio.

"Bydd hynny'n lleihau dibyniaeth ar weithio goramser, sy'n werth am arian gwell i'r trethdalwr ac yn well i'n staff ni."

Straeon perthnasol