'Rheoliadau yn rhwystr i feithrinfa ger Llanbed'

Published
image copyrightGoogle

Mae rheolwr meithrinfa ger Llanbed yng Ngheredigion yn dweud bod rheoliadau yn bygwth dyfodol ei busnes.

Ganol Hydref bu'n rhaid cau Meithrinfa'r Dyfodol yng Nghellan wedi i dân gynnau yn yr adeilad a'i ddifrodi'n sylweddol.

Bwriad rheolwr Meithrinfa'r Dyfodol, Dwynwen Davies, yw agor meithrinfa dros dro mewn neuadd gerllaw, ond dywedodd bod Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) wedi dweud wrthi y gallai gymryd wythnosau i ailgofrestru'r busnes mewn lleoliad arall.

Dywedodd AGGCC eu bod wedi ymateb yn fuan wedi'r tân ac wedi gweithio'n agos gyda pherchennog y feithrinfa i gofrestru'r busnes mewn adeilad arall.

Mae'r feithrinfa yn edrych ar ôl oddeutu 50 o blant bob dydd, gyda tua 200 ar y llyfrau, ac mae'n cyflogi 15 o bobl.

Amcangyfrifir fod cost y difrod a wnaed i'r feithrinfa gan y tân yn £1m.

Dywedodd Ms Davies bod rhieni wedi gorfod mynd i chwilio am ofal arall gan nad oedd modd iddi roi dyddiad pendant ar gyfer ailagor y feithrinfa.

"Fi di cal cyfarfod gyda'r rhieni i ddweud bod drysau'r feithrinfa ar gau, a mi fyddwn ni ar gau nes bod y gwaith adeiladu yn cael ei 'neud. A fyddwn ni'n ailagor o fewn y flwyddyn."

Ychwanegodd: "Mae' fe'n gymaint o golled i'r ardal achos ni'n darparu gofal drwy'r iaith Gymraeg gydag aelodau staff sydd wedi hyfforddi yn y maes gofal plant."

Dywedodd y cynghorydd Odwyn Davies ei bod yn anodd dod o hyd i ofal plant yn y rhan hon o'r sir, a bod y sefyllfa yn gorfodi rhieni i ddod o hyd i ofal ymhell o'u cartrefi.

Rhoi sylw mater i'r frys

Dywedodd AGGCC mai'r rheswm am yr oedi yw iddyn nhw gael gwybod gan y darparwr bod amgylchiadau wedi newid, ac nad oedden nhw wedi cael cais hyd yma i gofrestru man arall ar gyfer y feithrinfa.

Dywedodd llefarydd bod arolygydd wedi ymweld â'r safle newydd ar 23 Hydref a'r bwriad oedd bod mewn sefyllfa i agor ar 27 Hydref.

Mae'r datganiad hefyd yn dweud: "Mi fyddwn ni dal yn blaenoriaethu unrhyw gais gan y darparwr, pan fyddwn wedi'i dderbyn, er mwyn sicrhau bod gofal plant yn yr ardal yn parhau.

"Diogelwch a lles plant sy'n defnyddio ein gwasanaethau yw ein prif flaenoriaeth a mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr adeilad newydd yn ddiogel ar gyfer y plant fydd yn dod yno."

Straeon perthnasol