Powys yn trafod derbyn mwy o deuluoedd o Syria

Ffoaduriaid Image copyright AFP/Getty Images
Image caption O dan gynllun Llywodraeth y DU, mae 400 o bobl o Syria eisoes wedi cael eu derbyn i Gymru gyda phob cyngor yn cyfrannu

Gallai chwe theulu arall o Syria gael eu hailgartrefu ym Mhowys wrth i'r awdurdod lleol ystyried croesawu mwy o deuluoedd i'r ardal.

Y teuluoedd fyddai'r cyntaf i symud i Landrindod, ond mae adroddiad i'r cyngor yn nodi pryderon bod rhestrau aros am dai cyngor yn y dref eisoes yn hir.

Bydd cabinet Cyngor Powys yn trafod ac ystyried y mater ddydd Mawrth.

Mae Ben Lloyd, rheolwr ymgyrchoedd Oxfam Cymru, wedi croesawu'r newid gan ddweud: "Mae'r rhyfel yn Syria ymhell o fod drosodd gyda dros hanner y boblogaeth wedi ffoi o'u cartrefi.

"Mewn gwirionedd yn chwe mis cyntaf 2017 mae mwy o bobl wedi cael eu herlid o Syria nag yn yr un cyfnod y llynedd, a mis Medi oedd un o'r gwaethaf yn hanes y rhyfel gyda dros 3,000 o bobl yn colli'u bywydau.

"Mae hyn yn dangos ei bod yn hanfodol ein bod yn derbyn ein siâr o ffoaduriaid, ac mae Cyngor Powys yn dangos esiampl dda o sut mae gwella'r ymateb yma yng Nghymru."

400 wedi eu derbyn

Mae pob cyngor yng Nghymru wedi cynnig cartrefi i deuluoedd o Syria gyda dros 400 o bobl wedi eu derbyn yma fel rhan o gynllun Llywodraeth y DU i ailsefydlu pobl fregus o'r wlad.

Ers Gorffennaf 2016, mae 12 teulu wedi ymgartrefu ym Mhowys, gyda chwe theulu yn Ystradgynlais a chwech yn Y Drenewydd. Roedd y penderfyniad i ddewis y trefi yma yn seiliedig ar y galw is am gartrefi tri llofft.

Mae adroddiad arall gerbron y cyngor yn dweud bod y teuluoedd yma wedi cael croeso mawr yn y cymunedau, ac wedi trefnu digwyddiadau i ddiolch i'w cymdogion newydd.

Image caption Mae teuluoedd sydd eisoes wedi symud i Bowys wedi "integreiddio'n dda i'w cymunedau"

Yn ôl yr adroddiad, cafodd y cyngor eu "siomi ar yr ochr orau o weld y gefnogaeth i'r teuluoedd" gan argymell y dylai'r cyngor sefydlu elusen ffoaduriaid yn y trefi ac ystyried penodi swyddog mudo i weithio ar draws y sir.

Ond dywedodd y Cynghorydd Gary Price o Ogledd Llandrindod: "Mae teuluoedd sydd eisoes yn y sir wedi integreiddio'n dda yn y cymunedau lle maen nhw'n byw.

"Fy unig bryder yw argaeledd cartrefi priodol o fewn Llandrindod ar gyfer chwe theulu ychwanegol o ystyried yr ohebiaeth gyson gan fy etholwyr sydd wedi bod ar restrau aros am dai cyngor neu dai cymdeithasol am amser maith.

"Mae'n bwysig nad yw trigolion Powys sydd eisoes ar y rhestrau aros yma yn cael eu hatal rhag cael cartrefi addas gan unrhyw argymhellion o fewn adroddiad y cabinet."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol