Y Gymraes sy'n dylunio llyfrau lliwio i oedolion

Mae llyfrau lliwio i oedolion wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf. Dylunydd o Bontarfynach yn wreiddiol, sydd bellach yn byw yn Ninbych-y-pysgod, sy'n gyfrifol am ddod â llyfrau lliwio i oedolion i'r amlwg yn y Deyrnas Unedig.

Image copyright Gareth Davies

Mae Millie Marotta, gafodd ei magu ym Mhontarfynach yng Ngheredigion ac aeth i Ysgol Gyfun Penweddig yn Aberystwyth, wedi dylunio pum llyfr lliwio i oedolion. Daeth ei llyfr cyntaf Millie Marotta's AnimalKingdom - A Colouring Book Adventure yn boblogaidd dros nos, gan gyrraedd siart gwerthiant gorau gwefan Amazon a'r Sunday Times.


Do'n i methu credu'r peth i ddweud y gwir. Roedd yn syrpreis llwyr, o gyfarfod fy ngolygydd ar un diwrnod, dechrau ar y gwaith y diwrnod wedyn a chael y llyfr lliwio cyntaf allan, wnes i erioed ddychmygu y byddai mor boblogaidd. Ro'n i jyst eisiau creu llyfr prydferth y byddai pobl eraill yn mwynhau ei liwio.

Image copyright Millie Marotta

Cefais fy ngeni yn Lloegr, ond symudodd y teulu i fyw ar ffarm fach ym Mhontarfynach, ac yno ges i fy magu. Fe es i'r ysgol gynradd yno ac yna i Ysgol Penweddig yn Aberystwyth. Roedd yn rhaid i ni ddysgu Cymraeg yn gyflym am ei bod hi'n ysgol Gymraeg, ond yn anffodus dwi ddim wedi defnyddio llawer o'r iaith ers i fi adael ysgol.

Ro'n i'n byw mewn ardal wledig, eitha' anghysbell, lle roedd bywyd gwyllt, anifeiliaid, a byd natur yn rhan fawr iawn o fy mhlentyndod. Ro'n i'n tynnu lluniau, peintio a gwneud collages fel ffordd o ddiddanu fy hunan, gan ein bod ni'n byw yn reit bell o bob man. Dwi'n meddwl mai o'r fan honno y daeth y sbarc creadigol i ddechrau. A dyna pam mai bywyd gwyllt ac anifeiliaid ydy natur fy lluniau yn y llyfrau lliwio.

Lliwio yn therapi

Ro'n i'n ddylunydd masnachol, yn bennaf yn gwneud gwaith du a gwyn, ac roedd 'na rai pobl wedi gofyn i fi os o'n i byth yn lliwio fy lluniau i mewn, roedd y syniad yna y byddai oedolion yn mwynhau eu lliwio. Mae lliwio wastad wedi bod yn rhywbeth dwi'n 'neud i ymlacio, mae'n therapi ac ro'n i wastad wedi teimlo'n sicr bod 'na bobl eraill allan yna fyddai'n mwynhau yr un peth.

Mamau prysur yw cyfran fawr o'r bobl sy'n prynu'r llyfrau, mae'n ffordd dda i ymlacio. Ond mae pobl o bob cefndir, rhai sy' am fod yn greadigol, rhai eraill sy'n defnyddio lliwio fel therapi a rhai jyst yn mwynhau ei wneud e. Dyw'r dyhead yna i liwio sydd gyda ni pan ni'n blant ddim wir yn ein gadael ni, mae pobl jyst yn mynd yn fwy prysur.

Llun lliwgar Image copyright Irena Herman
Image caption Un o luniau Millie Marotta o'i llyfrau, wedi ei liwio gan Irena Herman

Pan welais fy llyfr cyntaf mewn siopau llyfrau o'n i'n rhyfeddu, roedd e mor bizarre! Ac yna, o wythnos i wythnos wnaeth y peth dyfu a thyfu ac roedd cymaint o alw am lyfr arall, a phobl yn holi pryd mae'r un nesa' yn dod allan.

Mae 'na oriel ar fy ngwefan ac mae llawer o bobl yn rhannu eu lluniau wedi eu lliwio ar Instagram. Erbyn hyn mae yna gymuned o bobl yn lliwio fy narluniau ac maen nhw'n cysylltu â'i gilydd ac yn trefnu dod at ei gilydd i liwio. Dwi wrth fy modd yn gweld beth maen nhw'n ei wneud gyda fy lluniau.

Er fy mod wedi cael fy ngeni yn Lloegr, dwi'n teimlo'n Gymraes a dwi erioed wedi cael fy nenu i oleuadau llachar y ddinas. Dwi'n byw ymhell o'r hyb masnachol, ond dwi wedi bod yn lwcus iawn i allu cyfuno fy nghariad at gelf a natur i greu gyrfa a dal i fyw yn Sir Benfro. Dwi'n teimlo hi'n fraint i fyw lle ydw i.

Mynd â'r ci am dro ar draeth yn Sir Benfro Image copyright Millie Marotta
Image caption Millie yn mynd â'r ci am dro ar draeth yn Sir Benfro

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig