Prosiect llosgydd yn 'cymryd mantais' o weithwyr tramor

Parc Adfer Image copyright Wheelabrator
Image caption Cafodd cynlluniau prosiect Parc Adfer eu cymeradwyo yn 2015

Mae cynllun ynni yng ngogledd Cymru, sy'n cael ei gefnogi gan arian cyhoeddus, wedi ei gyhuddo o "gymryd mantais" o weithwyr tramor.

Mae dau o undebau llafur mwyaf y DU hefyd yn honni nad yw datblygiad llosgydd Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy yn cyflogi pobl leol.

Mae undebau GMB ac Unite eisiau i'r cynllun fabwysiadu canllawiau NAECI - cytundeb o fewn y diwydiant adeiladu peirianyddol -gan ddweud y byddai'n golygu cyflogau uwch a thermau ac amodau gwell.

Ond mae prif gontractwyr y prosiect, CNIM, yn wfftio honiadau'r undebau, gan ddweud nad yw'n orfodol iddyn nhw ddefnyddio canllawiau NAECI.

Pan fydd yn weithredol yn 2019, bydd Parc Adfer yn creu ynni o wastraff, gan gynhyrchu trydan adnewyddadwy i fwy na 30,000 o gartrefi.

Image caption Mae'r undebau'n bryderus am iechyd a diogelwch ar y safle yng Nglannau Dyfrdwy

Mae'r orfodol i unrhyw bwerdy sy'n cynhyrchu o leiaf 50 megawat (MW) o drydan i ddilyn canllawiau NAECI, ond dim ond 19 MW fydd capasiti Parc Adfer.

Ond mae'r undebau'n dweud bod y cynllun yn "methu cyfle", yn enwedig gan ei fod yn cael ei ariannu gan bump o gynghorau gogledd Cymru - Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint ac Ynys Môn.

Maen nhw'n credu y byddai'r datblygiad yn creu mwy o swyddi ac yn rhoi hwb i fusnesau lleol pe bai'r cynghorau wedi mynnu ei fod yn mabwysiadu canllawiau NAECI.

Ond mae'r GMB yn derbyn y byddai dilyn y canllawiau yma wedi cynyddu cost y prosiect o 60%.

Maen nhw'n awgrymu y gallai cyflogau gweithwyr fod 63.5% yn is nac y bydden nhw o dan ganllawiau NAECI.

'Cydymffurfio'n llwyr'

Mae CNIM yn dweud eu bod "wedi gwneud yn amlwg ein bod yn cydymffurfio'n llwyr gyda chyfraith y DU".

"Yr awdurdodau lleol sy'n ariannu'r prosiect yma, ac mae ganddyn nhw gyfrifoldeb i wneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus," meddai'r cwmni mewn datganiad.

"Dyw canllawiau NAECI ddim yn orfodol ar gyfer prosiectau awdurdodau lleol, ac o ganlyniad, dyw'r cynllun ddim wedi'i ddynodi fel un ac ni fyddwn yn eu mabwysiadu yn y dyfodol."

Mae'r undebau hefyd yn bryderus am iechyd a diogelwch ar y safle.

Maen nhw'n credu bod gweithiwyr sydd ddim â'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y gwaith yn ddiogel yn cael eu cyflogi ar leiafswm cyflog.

Pe bai'r cynllun yn dilyn canllawiau NAECI byddai gan yr undebau'r hawl i fonitro iechyd a diogelwch a lefelau tâl ar y safle.

Pynciau Cysylltiedig