Llai o lefydd mewn cartrefi nyrsio er y boblogaeth hŷn

Gofal Image copyright Getty Images

Mae llai o lefydd yng nghartrefi nyrsio Cymru heddiw na thair blynedd yn ôl, er bod y boblogaeth hŷn yn parhau i gynyddu.

Mae ffigyrau sydd wedi dod i law BBC Cymru yn dangos bod 10,829 o lefydd ym mis Mawrth eleni, 423 yn is nag yn 2014.

Mae data Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) hefyd yn dangos gwahaniaeth mawr rhwng awdurdodau gwahanol.

Roedd gostyngiad o 157 o lefydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, tra bod cynnydd o 124 wedi bod yng Nghaerdydd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn cynyddu llefydd hyfforddi nyrsys 10% yn 2018/19.

'Argyfwng recriwtio'

Mae Fforwm Gofal Cymru, sy'n cynrychioli mwy na 450 o gartrefi, wedi bod yn tynnu sylw at "argyfwng recriwtio" gweithwyr gofal a nyrsys ers blynyddoedd.

Maen nhw'n dweud mai dyma un o'r prif resymau pam fod nifer y llefydd mewn cartrefi nyrsio wedi gostwng.

Er y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru yn y maes, mae'r fforwm yn dweud bod angen gwneud mwy.

Image copyright Getty Images

Dywedodd yr arolygwr AGGCC, er bod nifer y llefydd wedi gostwng, ei fod yn galonogol bod nifer y cartrefi y mae ganddo bryderon amdanynt yn isel.

"Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nwysedd anghenion gofal pobl yn y blynyddoedd diwethaf ac mae hyn yn her," meddai llefarydd.

"Mae hyn wedi arwain at lefydd gwag mewn cartrefi gofal traddodiadol, tra bo cynnydd wedi bod yn y galw am ofal mwy cymhleth.

"Rydyn ni'n credu bod deddfwriaeth newydd yn darparu cyfle positif i wella'r ffordd mae gofal yn cael ei gomisiynu a chanolbwyntio ar gyflawni'r canlyniadau gorau i bobl."

Rheoliadau newydd

Os byddan nhw'n cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad, bydd rheoliadau newydd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yn dod i rym ym mis Ebrill 2018.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn gobeithio y bydd y rheolau newydd yn gwella'r rheolaeth a safon holl ofal cymdeithasol yng Nghymru, boed hynny mewn cartref ai peidio.

"Tra bo recriwtio nyrsys cofrestredig yn her ledled y DU, rydyn ni'n parhau i fuddsoddi yn addysg a hyfforddiant nyrsys ar draws Cymru, gan gynyddu llefydd hyfforddi nyrsys 10% yn 2018/19," meddai llefarydd.

Pynciau Cysylltiedig