Rhai prifysgolion yn gwrthod cymhwyster Rhifedd TGAU

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae prifysgolion wedi newid polisïau ar ôl trafod gyda Cymwysterau Cymru, medd Emyr George

Fe ddylai'r ddau TGAU Mathemateg newydd gael eu trin gyfwerth â'i gilydd, yn ôl y corff sy'n gyfrifol am gymwysterau.

Daw hyn wedi i rai prifysgolion ddweud mai dim ond un fyddai'n cyfri' tuag at ofynion mynediad i gyrsiau.

Ers Medi 2015, mae disgyblion Cymru wedi bod yn astudio dau gymhwyster mathemateg - Mathemateg a Rhifedd.

Ond mae ymchwil gan BBC Cymru wedi darganfod enghreifftiau o brifysgolion sy'n dweud na fyddan nhw'n derbyn y cymhwyster Rhifedd pan maen nhw'n gofyn am radd benodol ym mathemateg ar lefel TGAU.

Dywedodd Cymwysterau Cymru bod hynny'n "siomedig", ac y dylai gradd yn y naill neu'r llall gael ei derbyn ym mwyafrif yr achosion.

Image caption Cafodd y ddau gymhwyster eu cyflwyno am y tro cyntaf yn 2015

Mae Mathemateg Rhifedd yn asesu gallu disgyblion i ddatrys problemau mathemategol mewn sefyllfaoedd pob dydd, tra bo'r TGAU Mathemateg yn canolbwyntio ar sgiliau mwy "gwyddonol" traddodiadol.

Fe fydd y grŵp cyntaf i astudio'r ddau TGAU Mathemateg newydd yn dechrau gwneud ceisiadau am lefydd prifysgol ym mis Hydref 2018, ar gyfer y tymor academaidd sy'n dechrau ym Medi 2019.

Mae prifysgolion wrthi ar hyn o bryd yn llunio eu llawlyfrau ar gyfer yr ymgeiswyr yna.

Y gwaith ymchwil

Fe gysylltodd BBC Cymru gyda 24 o brifysgolion blaenllaw o Grŵp Russell a gofyn beth fyddai eu hagwedd tuag at y cymwysterau mathemateg Cymreig newydd:

  • O'r 15 wnaeth ymateb, dywedodd naw eu bod nhw dal yn pennu eu polisi, yn asesu pob achos yn unigol, neu roedd eu hymateb i'r cais yn amhendant;
  • Dim ond y London School of Economics ddywedodd yn bendant y bydden nhw'n derbyn y ddau gymhwyster;
  • Dywedodd pump arall mai dim ond gradd Mathemateg ac nid Rhifedd fyddai'n cyfri' neu'n debygol o gyfri' pan oedd gofyn am TGAU Maths;
  • Mae Prifysgolion Caergrawnt a Rhydychen ymhlith y rheiny sydd ddim â gofynion TGAU penodol;
  • Dywedodd Prifysgol Caerdydd y byddai'r gofynion yn amrywio "yn dibynnu ar yr anghenion ar gyfer pob rhaglen wahanol", a dywedodd Prifysgol Manceinion eu bod dal yn ystyried;
  • Yn ôl Prifysgol Warwick, byddai'r ddau fathemateg yn cyfri' at ofynion mynediad sylfaenol, ond fyddai'r cymhwyster Rhifedd ddim yn cyfri' pan oedd gofyn am fathemateg TGAU yn benodol;
  • Dywedodd Prifysgol Southampton bod angen o leiaf gradd C ar gyfer mynediad i gyrsiau'r brifysgol: "Gyda'r newidiadau yng Nghymru, fe fyddwn ni'n gofyn am y TGAU Maths ac nid maths (Rhifedd) er mwyn cynnal cydraddoldeb gyda rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig," meddai llefarydd.
Image copyright Thinkstock
Image caption Dim ond ar gyfer cyrsiau penodol mae angen Mathemateg TGAU yn hytrach na Rhifedd TGAU medd Emyr George o Cymwysterau Cymru

Dywedodd Emyr George, cyfarwyddwr gyda Cymwysterau Cymru mai prifysgolion yn y pendraw sydd yn penderfynu gofynion mynediad.

Ond cyngor y corff i sefydliadau addysg uwch ac i gyflogwyr oedd "bod y ddau gymhwyster yn gyfwerth".

"Os y'n nhw eisiau rhoi gofynion, er enghraifft gradd C ym mathemateg, yn gyffredinol dylen nhw dderbyn gradd C yn naill ai TGAU Mathemateg neu TGAU Rhifedd," meddai.

Cysylltu gyda phrifysgolion

"Yr unig eithriad i'r cyngor hynny yw i gyrsiau gradd, er enghraifft mathemateg, peirianneg ac yn y blaen lle, mae 'na ddisgwyl dealltwriaeth uwch o rai agweddau [o fathemateg]... algebra ac yn y blaen lle efallai mai'r TGAU Mathemateg fyddai fwyaf addas."

Dywedodd bod hyn yn enghraifft o'r "her gyffredinol" o egluro cymwysterau Cymru mewn cyfnod o newidiadau mawr.

"Ry'n ni nawr mewn cyfnod reit bwysig o ran y newidiadau yn benodol i TGAU Mathemateg a TGAU Rhifedd achos bydd y garfan gyntaf sydd wedi cymryd y cymwysterau hynny yn dechrau ar y broses o ymgeisio i brifysgolion ym mis Medi flwyddyn nesaf."

Mae Cymwysterau Cymru wrthi'n cysylltu gyda phrifysgolion a gan amlaf "gwybodaeth anghyflawn neu ddealltwriaeth anghyflawn" o'r cymwysterau sydd wrth wraidd y penderfyniadau, meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol