Heddlu wedi 'diystyru' pryderon dynes mewn galwad brys

Sophie Taylor Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Sophie Taylor wedi mynegi pryderon i'r heddlu ynghylch Michael Wheeler

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) wedi dod i'r casgliad bod diffygion yn y ffordd y gwnaeth Heddlu'r De ddelio â galwad brys gan ddynes cyn iddi gael ei lladd mewn gwrthdrawiad wrth gael ei dilyn gan ddau gar ar hyd strydoedd Caerdydd.

Bu farw Sophie Taylor, 22, ar ôl i'w char daro bloc o fflatiau yn ardal Adamsdown ym mis Awst y llynedd.

Cafodd ei chyn-gariad, Michael Wheeler, a'i gariad yntau adeg y gwrthdrawiad, Melissa Pesticcio, eu carcharu ym mis Mai am achosi'r farwolaeth trwy yrru'n beryglus.

Dywedodd y comisiwn fod y swyddog a atebodd alwad brys Ms Taylor, oedd yn mynegi pryderon ynghylch Wheeler, wedi penderfynu'n gywir bod angen i blismyn gysylltu â hi o fewn 24 awr, ond bod agwedd y swyddog tuag ati yn "ddiystyriol ac amhroffesiynol".

Canolbwynt ymchwiliad y comisiwn oedd y cysylltiad rhwng yr heddlu, Ms Taylor a'i chyfaill Joshua Deguara noson y farwolaeth ar 22 Awst 2016, a rhwng yr heddlu, Ms Taylor ac unigolion eraill yn gynharach yn y mis - y cyfan yn ymwneud â phryderon Ms Taylor ynghylch ei chyn-gariad.

Roedd Mr Deguara yn teithio yn y car gyda Ms Taylor, ac fe gafodd anafiadau difrifol yn y gwrthdrawiad.

Is na'r safonau disgwyliedig

Fe wnaeth y comisiwn archwilio cofnodion yr heddlu, recordiadau o sgyrsiau radio a ffôn, a thystiolaeth o'r ymchwiliad i'r gwrthdrawiad.

Wrth gyfeirio at alwad brys gan Ms Taylor ychydig ar ôl hanner nos ar 22 Awst a barodd am 24 munud, dywedodd y comisiwn bod y sawl a atebodd yr alwad heb gysylltu gyda'r bobl briodol wrth gofnodi'r manylion, a heb gofnodi digon o wybodaeth.

Roedd y swyddog hefyd, meddai, yn ymddangos fel nad oedd yn cymryd pryderon Ms Taylor o ddifrif.

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Cafodd Melissa Pesticcio a Michael Wheeler eu carcharu am gyfanswm o 14 mlynedd

Mae Heddlu'r De wedi cytuno y gallai'r swyddog fod wedi wynebu achos disgyblu am gamweinyddu pe na bai wedi ymddiswyddo.

Mae'r llu hefyd wedi cytuno i roi adborth i ddau swyddog arall am i'w perfformiad fod yn is na'r safonau sydd i'w disgwyl, mewn perthynas â'u hymatebion i ddigwyddiadau gafodd eu cofnodi cyn Awst 22.

Dywedodd rheolwr gweithrediadau'r IPCC, Mel Evans: "Yn yr alwad brys cyntaf ar 22 Awst roedd pryderon am y ffordd y deliodd y swyddog â'r alwad... gafodd ei ddisgrifio'n ddiystyriol ac amhroffesiynol.

"Fodd bynnag fe ddaethon ni i'r casgliad bod dosbarthiad yr alwad, y byddai swyddogion yn cysylltu â Miss Taylor o fewn 24 awr, yn rhesymol yn yr amgylchiadau oedd yn hysbys ar y pryd."

Plediodd Michael Wheeler yn euog i achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus ac o achosi niwed corfforol difrifol trwy yrru'n beryglus yn Rhagfyr 2016.

Cafwyd Melissa Pesticcio, cyn-bartner Wheeler erbyn hyn, yn euog o'r un cyhuddiadau yn Llys y Goron Caerdydd ym Mai 2017.