Llofruddiaeth Penygroes: 'Heddlu'r Gogledd angen gwella'

Emma Louise Baum Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Emma Louise Baum ym mis Gorffennaf 2016

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) wedi gwneud argymhellion i Heddlu Gogledd Cymru wella'r ffordd mae'r llu'n ymateb i drais domestig.

Daw'r argymhellion yn dilyn ymchwiliad gan yr IPCC wedi llofruddiaeth Emma Baum o Benygroes, Gwynedd ym mis Gorffennaf 2016.

Cafwyd hyd i gorff Ms Baum, 22 oed, yn ei gardd yn dilyn ymosodiad arni gan ei chyn-bartner, David Davies - gafodd ei garcharu am 22 mlynedd am ei llofruddiaeth.

Roedd ymchwiliad yr IPCC yn edrych ar sut oedd yr heddlu wedi ymateb i alwadau gan Ms Baum rhwng Ebrill a Gorffennaf 2016, gan gynnwys y wybodaeth oedd ar gael i swyddogion a staff a sut oedd yn cael ei recordio.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi derbyn yr adroddiad a dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl y llu eu bod "wedi rhoi mesurau ar waith i fynd i'r afael â'r argymhellion".

Roedd yr ymchwiliad hefyd yn canolbwyntio ar os oedd swyddogion yr heddlu wedi cydymffurfio gyda pholisïau lleol y llu a chanllawiau cenedlaethol.

Casgliad yr ymchwiliad oedd bod Ms Baum wedi cysylltu â'r heddlu gyntaf ar 24 Ebrill 2016 i adrodd bod Davies wedi ymosod arni.

Dywedodd mai dyma'r drydedd achos o drais yn y cartref yr oedd wedi dioddef gan Davies, ond y tro cyntaf iddi adrodd y mater i'r heddlu.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Dywedodd y barnwr fod David Davies wedi ymddwyn fel "bwli gormesol" tuag at Emma Baum

Daeth i'r amlwg yn ystod yr ymchwiliad nad oedd yr heddlu wedi ystyried y ddau achos blaenorol oedd heb gael eu hadrodd fel rhan o broses asesiad risg.

Ym mis Mai 2016 fe wnaeth Ms Baum adrodd fod Davies wedi dwyn ei chi. Fe gafodd y log gwybodaeth am y gwyn ei chau am ei fod wedi cael ei ystyried yn fater sifil.

Dywedodd mam Ms Baum ei bod wedi dweud wrth ddau swyddog ei bod yn pryderu am ddiogelwch ei merch yn dilyn bygythiadau gan Davies.

Ond dywedodd y ddau swyddog nad oedden nhw'n cofio cael y drafodaeth.

Sgrechian

Roedd yr ymchwiliad hefyd yn edrych ar alwad a wnaed gan aelod o'r cyhoedd ar 18 Gorffennaf 2016 yn adrodd eu bod wedi clywed dynes yn sgrechian.

Fe wnaeth dau swyddog ymateb drwy yrru o amgylch yr ardal ond ni welon nhw unrhyw beth oedd yn destun pryder, cyn gadael.

Cafwyd hyd i gorff Ms Baum yn ddiweddarach y bore hwnnw yn ei gardd gefn, oedd ddim yn weladwy o'r ffordd.

Ym marn yr ymchwilydd, fe wnaeth y swyddogion ystyried y wybodaeth yn ofalus ac roedd eu gweithredoedd yn gymesur.

Yn dilyn ymchwiliad mewnol gan Heddlu'r Gogledd, penderfynwyd nad oedd gan dri heddwas achos i'w ateb yn ymwneud â chamymddwyn yn y gweithle.

Mae'r IPCC wedi argymell Heddlu'r Gogledd i:

  • Atgyfnerthu hyfforddiant i gydnabod pob arwydd posib o drais yn y cartref, gan gynnwys lladrad;
  • Sicrhau bod dogfennau am drais yn y cartref yn cydymffurfio gyda Choleg Proffesiynol Awdurdodedig yr Heddlu;
  • Adolygu'r ffurflen a ddefnyddir i gyfeirio dioddefwyr trais yn y cartref i'r Uned Amddiffyn Pobl Fregus i gynnwys cwestiwn am drais domestig hanesyddol;
  • Ystyried os allai swyddogion sy'n ymchwilio fod yn rhan weithredol o ddarparu gwybodaeth i gefnogi penderfyniadau ar gyfer Hysbysiadau ar gyfer Amddiffyn Trais domestig;
  • Gweithio gydag asiantaethau eraill i fod yn gyson gyda phroses asesu risg;
  • Ei gwneud yn orfodol i swyddogion sy'n ymchwilio i wrando ar unrhyw alwadau ffôn sy'n ymwneud a thrais domestig ac edrych yn ôl dros logiau er mwyn adnabod unrhyw bryderon yn ymwneud â'r gwyn.

Cafodd argymhellion yr IPCC eu rhannu gyda'r llu ym mis Gorffennaf 2017 a cafwyd eu derbyn.

Image caption Dywedodd Gareth Pritchard eu bod yn "wedi rhoi mesurau ar waith i fynd i'r afael â'r argymhellion"

Dywedodd Melanie Palmer o'r IPCC: "Fe wnaeth ein hymchwiliad ganfod nifer o feysydd ble gallai Heddlu Gogledd Cymru wella ei gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr trais domestig.

"Rwy'n croesawu'r ffaith fod y llu yn derbyn yr argymhellion."

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd, Gareth Pritchard: "Hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad â theulu a ffrindiau Miss Baum ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn amser anodd iawn iddynt.

"Mae swyddogion yr heddlu'n gwneud gwaith anodd ac yn dod dan chwyddwydr craff iawn.

"Mae argymhellion yr IPCC wedi cael eu hystyried yn ofalus a gall pobl fod yn hyderus ein bod wedi rhoi mesurau ar waith i fynd i'r afael â nhw."

Straeon perthnasol