Eisiau tŷ newydd heb symud modfedd?

Image copyright Gwerfyl Owen

Blwyddyn newydd. Dechrau newydd. Ydych chi am newid unrhyw agwedd o'ch bywyd yn 2018?

Ar ddechrau Ionawr mae 'na dudalen lân i geisio ail-wampio 'chydig ar ein bywydau a'n cartrefi. Dyna'n union wnaeth Gwerfyl Owen, 43 o Gemmaes ger Machynlleth.

Ar ôl gweithio i Gronfa Loteri Cymru am 16 mlynedd a chael plant, penderfynodd Gwerfyl sefydlu busnes sy'n ymwneud ag un o'i phrif ddiddordebau - dylunio mewnol (interior design).

"Mae'r diddordeb mewn dylunio mewnol wedi bod yno ers yn ifanc iawn. Ro'n i'n cael pleser mawr wrth arbrofi. Paentio waliau, dewis tecstilau ac ail-wampio dodrefn i fy llofft," meddai Gwerfyl sy'n fam i Nel, 7, a Welan, 6.

"Do'n i byth yn fodlon gyda'r norm - roedd rhaid i gynlluniau gorchudd y duvet gael eu haddasu, hyd yn oed! Tra roedd y plant yn fach mi es ati i astudio cwrs ar-lein mewn dylunio mewnol.

"Roedd fy ngŵr a finnau ar fin cychwyn adeiladu ein tŷ ein hunain, a gan mai adeiladwr yw e ro'n i'n teimlo bod ganddon ni'r tools i allu cynllunio a dylunio ein cartref heb wneud gormod o gamgymeriadau.

"Ro'n i eisiau sicrhau bod popeth ymarferol yn cael ei ystyried a bod pob modfedd o'r gofod yn y tŷ yn cael ei ddefnyddio i'w lawn botensial."

Daeth yn gyfle iddi arbrofi gyda syniadau, a phrofi beth roedd hi, ynghyd â'i gŵr, yn gallu ei gyflawni. Y cam naturiol nesaf oedd cychwyn busnes dylunio mewnol Dylunio Dy Dŷ.

xx Image copyright Gwerfyl Owen

Hyd yn hyn mae hi wedi ail-wampio siop trin gwallt (a hynny mewn 24 awr!), steilio ac addurno wyth caban glampio hollol unigryw, ail-ddylunio Siop y Pethe yn Aberystwyth, a datblygu estyniad modern i siwtio chwaeth y cwsmeriaid.

Ond beth yw cyngor Gwerfyl i bobl sydd yn dyheu am wedd newydd i'w cartrefi heb orfod torri'r banc i brynu un newydd neu gyflogi adeiladwyr i wneud gwelliannau?


  • Clirio! Ydych chi'n berchen ar yr un drôr 'na (neu fwy!) sydd byth yn cau? Cypyrddau wedi gor-lenwi? Mae'n amser clirio! Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn gwneud hyn fesul dipyn, neu fel arall mae'r gwaith am ymddangos yn ormod i ddechrau hyd yn oed. Mae'r broses o glirio'n cael effaith gadarnhaol ar sut y byddwch chi'n teimlo am y gofod yna, felly ewch amdani nawr!
  • 'Spring clean' Cofiwch lanhau o dan y gwlâu, tu ôl i'r soffa, sgyrtin... Er ei fod yn swnio'n frawychus, byddwch chi'n teimlo dipyn yn well ar ôl gwneud.
  • Ail-addurno Ail-addurnwch mewn lliwiau sy'n gwneud i chi wenu, boed yn baentio'r waliau, neu brynu clustogau mewn lliwiau llachar. "Ditch the dull" - mae digon o hwnnw i'w weld yn yr awyr dyddiau yma! Peidiwch â bod ofn rhoi lliwiau tywyll ar y waliau - bydd yn gwneud i ddodrefn ac ategolion sefyll allan yn well na dim.
  • Ail osod eich dodrefn Meddyliwch am osod y celfi mewn ffurf wahanol yn yr ystafell neu symud rhai dodrefn o un 'stafell i'r llall o gwmpas y tŷ. Mae hyn yn rhoi gwedd newydd ar y gofod ac yn darparu canlyniadau gwych heb orfod gwario'r un dimau goch!
  • Peidiwch â chymryd pethau o ddifri' Mae'n bwysig mwynhau a chael hwyl yn eich cartref. Gosodwch luniau sy'n gwneud i chi chwerthin, neu brynwch eitem tafod-yn-y-boch.
  • Creu mynedfa groesawgar Gallwch baentio'r drws ffrynt mewn lliw croesawgar, neu roi ambell i botyn blodau lliwgar wrth y drws. Cofiwch glirio'r rhwystrau wrth y drws a thu hwnt, fel y beics, bagiau ysgol, esgidiau, a'r ci neu'r gath!
  • Blodau a phlanhigion Dyma fy hoff addurniadau, ac maen nhw on trend ar hyn o bryd. Mae gwyrddni yn ychwanegu edrychiad ffres a chartrefol i'r tŷ. Ond, os nad ydych yn hoff o blanhigion, byddai ambell flodyn ffres yn anrheg hyfryd i chi eich hun wedi i chi orffen y spring clean!

Stori: Llinos Dafydd


Hefyd o ddiddordeb