Pryder am ddulliau gweithredu yr Ysgrifennydd Addysg

Kirsty Williams
Image caption Dywedodd arweinydd Cyngor Abertawe bod Kirsty Williams yn ymddwyn yn wahanol i aelodau eraill y cabinet

Mae arweinydd Cyngor Abertawe wedi cyhuddo'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams o greu toriadau cyllideb sy'n amhosib i'w hamddiffyn.

Yn ôl Rob Stewart mae Ms Williams wedi ymddwyn yn groes i aelodau eraill cabinet Llywodraeth Cymru drwy ddileu nifer o grantiau addysg penodol heb drefnu unrhyw gyllid cyfatebol yn eu lle.

Mae Cyngor Abertawe yn dweud y bydd eu cyllid addysg yn wynebu diffyg ariannol o £2m yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Yn y cyfamser mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod trafodaethau ar y gweill i ddarparu arian ychwanegol.

'Dim cyllid i blant o dras ethnig'

Yn y gyllideb ddiwethaf ymatebodd Llywodraeth Cymru i alwadau gan arweinwyr awdurdodau lleol i ostwng nifer y grantiau sy'n gorfodi cynghorau i wario arian ar wasanaethau penodol.

Dymuniad cynghorau oedd bod yr arian yn mynd i'r brif gronfa, gan roi mwy o ryddid i gynghorau reoli eu gwariant.

Mae Cyngor Abertawe yn dweud bod hyn wedi digwydd mewn meysydd fel gwasanaethau cymdeithasol.

Maen nhw'n poeni'n benodol am y gostyngiad o 11% yn y grant gwella addysg ac yn dweud nad oes cynnydd sy'n cyfateb i'r gostyngiad hwnnw wedi bod yn unman arall.

Image caption Mae Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe yn feirniadol iawn o'r toriadau yn y gyllideb

Mae'r cyngor yn dweud y bydd rhaid i gyfran helaeth o'r cyllid sy'n rhoi cefnogaeth i blant o dras ethnig, na sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf, ddod o'r cyllidebau sy'n bodoli eisoes.

Mewn llythyr at arweinwyr awdurdod lleol ym mis Tachwedd y llynedd, dywedodd Kirsty Williams ei bod yn disgwyl i £10m gael ei wario ar draws Cymru i gefnogi dysgwyr o gefndir ethnig.

Wrth ymateb i hynny dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe mewn llythyr: "Rydych wedi gosod eich hunain mewn lle amhosib i'w amddiffyn. Ry'ch wedi cynnig gostyngiad i grant penodol, sydd yn y gorffennol, wedi bod yn ariannu teithwyr sipsïaidd a grwpiau o leiafrif ethnig.

"Chi'n dweud wrthom sut i flaenoriaethu gwariant ac yn mynnu ein bod yn gwario yr un faint o arian ar ddiben nad oes bellach grant ar ei gyfer - ac nid oes unrhyw ad-daliad yn y grant gynnal refeniw.

"Rwy'n galw arnoch dynnu'n ôl y datganiad yn eich llythyr sy'n galw arnom ni mewn llywodraeth leol i wario £10m ar wasanaethau nad oes bellach grant ar eu cyfer.

"Allai'm gwario arian nad oes gen i bellach."