'Cynnydd' yn nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd

cysgu allan

Mae ffigyrau diweddaraf Llywodraeth Cymru'n awgrymu fod nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Nghymru wedi cynyddu.

Cafodd 188 o bobl eu cyfri'n cysgu allan ar noson 9-10 Tachwedd 2017 - 33% yn uwch na'r un cyfnod yn 2016.

A dros gyfnod o bythefnos o gyfrif ym mis Hydref 2017, cafodd 345 o bobl eu cyfri'n cysgu ar y strydoedd, sydd 10% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Ond mae elusen Shelter Cymru wedi dweud wrth Cymru Fyw bod y dull o gyfrif yn annibynadwy, ac nad yw'n rhoi darlun cyflawn o'r broblem.

Mae'r llywodraeth yn cydnabod nad yw'r dull yn rhoi darlun llawn, ond yn rhoi amcan o'r sefyllfa.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Cafodd pob un o awdurdodau Cymru holiadur i'w lenwi yn ystod y cyfrif wrth holi phobl sy'n cysgu allan

Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu gan asiantaethau lleol, sefydliadau iechyd a grwpiau gwasanaeth cymunedol eraill mewn cyswllt â phobl sy'n cysgu ar y stryd.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, y pwrpas ydy cael gwell syniad o faint y broblem, ac unrhyw newid yn arferion pobl sy'n cysgu allan ar lefel leol a chenedlaethol.

Dros gyfnod o bythefnos rhwng 16 a 29 Hydref 2017, ac am un noson ar 9 Tachwedd 2017, bu swyddogion o'r gwahanol awdurdodau'n cyfrif faint o bobl oedd yn cysgu ar strydoedd yn eu hardal nhw.

'Ddim yn ddibynadwy'

Dywedodd Heddyr Gregory o elusen Shelter Cymru wrth Cymru Fyw eu bod yn disgwyl gweld cynnydd, ond cwestiynodd y modd mae'r ffigyrau'n cael eu cofnodi: "Dyw'r dull yma o gyfrif ddim yn ddibynadwy, yn gyntaf am ei fod yn tueddu i gael ei wneud mewn trefi a dinasoedd, ac yn ail am ei fod yn digwydd yn ystod y nos.

"Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n cysgu allan yn cysgu yn ystod y dydd, am ei bod hi'n gynhesach, ac yn effro yn y nos."

Yn ystod cyfrif tebyg yn 2016, yr amcangyfrif oedd bod 313 o bobl yn cysgu ar y stryd ar draws Cymru dros y cyfnod, a bod cyfanswm o 141 o bobl wedi cael eu gweld yn cysgu ar y stryd rhwng 22:00, 3 Tachwedd a 05:00, 4 Tachwedd 2016, sef noson y cyfrif.

Yn eu hadroddiad y llynedd, fe ddywedodd y llywodraeth eu bod yn cydnabod bod defnyddio'r dull hwn o gyfrif ar un noson yn eu cyfyngu wrth geisio cael darlun cywir o'r niferoedd sy'n cysgu allan ar draws Cymru.

Ond fe ddywedon nhw hefyd bod y cyfrif un noson yn rhoi blas o'r sefyllfa.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol