Tywydd garw: Dros 725 o ysgolion ar gau ddydd Iau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Llyn Ogwen wedi rhewi ddydd Mercher

Mae dros 724 o ysgolion wedi cadarnhau na fyddan nhw'n agor ddydd Iau oherwydd rhagolygon am dywydd gaeafol.

Mae cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Blaenau Gwent a Phen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau y bydd pob un o'u hysgolion nhw ar gau.

Hefyd mae cynghorau Ceredigion, Caerdydd, Caerffili a Rhondda Cynon Taf yn cynghori ysgolion yno i ystyried aros ar gau ddydd Iau a dydd Gwener ar ôl canslo'r trefniadau dros dro i gludo disgyblion a myfyrwyr.

Mewn e-bost mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi'r un cyngor i holl ysgolion yr awdurdod, gan ddweud mai dyna'r cam y mae Llywodraeth Cymru yn ei gymeradwyo.

Fe fydd holl gampysau Prifysgol De Cymru - yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd - ar gau ddydd Iau a rhai staff yn gweithio o'u cartrefi.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhagweld cawodydd eira trwm yn rhannau helaeth o Gymru yn y dyddiau nesaf.

Mae cwmni Stena wedi canslo taith 08:00 o Rosslare i Abergwaun oherwydd y tywydd, ac mae Irish Ferries hefyd wedi canslo dwy daith rhwng Caergybi a Dulyn.

Dywedodd Bysiau Arriva bod rhai teithiau hefyd wedi eu canslo yng ngogledd Cymru.

Mae'r Urdd hefyd wedi cyhoeddi y bydd rhaid ail-drefnu nifer o eisteddfodau cylch dros y penwythnos oherwydd y tywydd. Mae'r manylion i'w gweld ar wefan yr Urdd.

Ysgolion

Mae manylion yr ysgolion sydd ynghau oherwydd tywydd garw ar gael ar wefannau'r cynghorau. Cliciwch ar y dolenni isod (nid yw'r wybodaeth ar gael yn Gymraeg ar bob gwefan):

Iechyd a diogelwch

Fe wnaeth rhai ysgolion gau am ail ddiwrnod ddydd Mercher o ganlyniad i'r eira, gyda rhesymau iechyd a diogelwch yn cael eu rhoi gan rai am y cau.

Fe wnaeth eira ddisgyn mewn rhannau eraill o Gymru dros nos, ac mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhybuddio cerddwyr a mynyddwyr bod angen cyfarpar a gofal arbennig os am fentro i Eryri.

Dywedodd Trenau Arriva Cymru na fyddai trenau'n rhedeg rhwng Caerdydd a Chaergybi o gwbl ddydd Mercher, ond mae'n ymddangos nad y tywydd yw'r rheswm am hynny.

Ffynhonnell y llun, Y Swyddfa Dywydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae map Y Swyddfa Dywydd yn rhagweld eira dros ran helaeth o Gymru ddydd Iau

Yn y cyfamser, mae rhybudd oren am eira'n parhau ar gyfer rhannau helaeth o Gymru ddydd Iau a dydd Gwener.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y gallai eira ledaenu ar draws y wlad brynhawn dydd Iau, cyn trymhau gyda'r nos.

Yn ôl y rhagolygon, fe allai rewi dros nos Iau a bore Gwener, gyda gwyntoedd cryfion yn chwythu o gyfeiriad y dwyrain.

Fe allai hyn arwain at oedi a gohirio gwasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus, a cholli cyflenwad trydan i gartrefi.

Mae pobl yn cael eu cynghori i fod yn ofalus ac i feddwl ddwywaith cyn mentro allan os daw tywydd garw.

Methu cyrraedd y gwaith?

Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mercher, bu'r gyfreithwraig cyflogaeth Nia Cooper o Capital Law yn esbonio beth yw hawliau gweithwyr os na fyddan nhw'n gallu cyrraedd oherwydd eira.

Disgrifiad,
Nia Cooper, cyfreithwraig gyflogaeth gyda Capital Law sy'n esbonio hawliau gweithwyr pan fydd eira

Os yw rhieni'n methu â mynd i'r gwaith oherwydd bod eu plant gartref o'r ysgol, dywedodd fod ganddyn nhw "hawl i gymryd amser rhesymol" o'r gwaith ar gyfer delio gydag argyfwng domestig.

"Felly byddai sefyllfa lle bo gyda chi ddim gofal plant ar gael, a bod hynny'n hollol annisgwyliedig, bydde hawl gyda chi adael y gwaith er mwyn mynd i ofalu am y plant.

"O ran yr amser ry chi'n gymryd i ffwrdd, fe fydde rhaid i hynny fod yn fyrdymor - dau ddiwrnod ar y mwyaf byddwn i'n dweud.

"Bydde'r amser hynny'n ddi-dal oni bai bod eich contract - contract of employment - yn dweud rhywbeth gwahanol."

Ychwanegodd, os nad oes modd i weithwyr gyrraedd y gwaith, byddai'r amser hwnnw o'r gwaith, fel arfer yn ddi-dâl: "Eich dyletswydd chi yw hi i gyrraedd y gwaith, ac er bod gan y cyflogwr ddyletswydd gofal i chi, dyw hynny ddim yn cicio i fewn mewn gwirionedd tan eich bod chi'n cyrraedd y gwaith, felly os nad ydych chi'n gallu cyrraedd y gwaith, bydde'r amser yn ddi-dâl."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Aimee Thomas yn swyddog ymateb argyfwng gyda'r Groes Goch

Yn y cyfamser, mae elusen y Groes Goch yn paratoi i ddarparu cymorth i weithwyr brys allai gael trafferth cyrraedd y gwaith mewn tywydd garw.

Maen nhw'n gofyn am fwy o wirfoddolwyr i fod ar gael i yrru gweithiwr, fel staff ysbyty, i'w gwaith ac yn ôl adref.

Dywedodd Aimee Thomas, sy'n swyddog ymateb argyfwng gyda'r Groes Goch, bod y gwasanaeth yn un gwerthfawr: "Da ni yn helpu un person i fynd mewn i'r hospital - ella maen nhw'n gallu helpu deg neu gannoedd o bobl sydd yn yr hospital."

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig