Delweddau camerâu Gwynedd yn 'rhy wael' at ddefnydd llys

Camerau cylch cyfyng

Mae rhai o ddelweddau camerâu cylch cyfyng Gwynedd o ansawdd mor wael fel nad ydy hi wastad yn bosib eu defnyddio mewn achosion llys.

Yn ôl adroddiad gan y cyngor, mae'r 73 camera sy'n cael eu defnyddio i geisio atal trosedd yn y sir bellach yn rhy hen a ddim yn cyflawni eu swyddogaeth.

O ganlyniad, mae cabinet Gwynedd yn cael eu hannog i gymeradwyo cynlluniau i ddiweddaru'r system, a hynny ar gost o £489,000.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru ei fod yn bwysig i'r gwasanaeth barhau.

Colli swyddi

Byddai'r system newydd yn golygu na fyddai angen goruchwylio'r delweddau'n llawn amser - yn hytrach, fe fyddai cysylltiad wi-fi yn caniatáu i blismyn edrych ar y delweddau o bell.

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo ddydd Mawrth, bydd y system newydd yn arwain at golli pum swydd llawn amser, a dwy rhan amser.

Byddai'r camerâu newydd hefyd yn recordio delweddau llawer mwy manwl, ac ar ffurf fyddai'n golygu bod modd eu defnyddio mewn llysoedd.

Mae'r adroddiad yn nodi fod y dechnoleg bresennol "yn achos pryder" oherwydd ei fod yn dod at ddiwedd ei oes.

Ychwanega'r adroddiad: "Mae nifer o'r camerâu analog hefyd yn dod i ddiwedd eu hoes a dydy ansawdd y delweddau mewn rhai camerâu penodol ddim wastad yn ddigon da i gael eu defnyddio'n effeithiol mewn erlyniadau."

Does dim gofyn statudol ar gynghorau i gynnal gwasanaeth camerâu cylch cyfyng, ond mae'n ddyletswydd arnyn nhw i geisio atal trosedd ac anhrefn.

Yn yr adroddiad, dywedodd Heddlu'r Gogledd fod y camerâu presennol wedi eu helpu i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a dwyn o siopau.

Ar gyfartaledd, cafodd 47 o geisiau y mis eu gwneud gan yr heddlu am ddelweddau o gamerâu'r cyngor yn 2016, ac mae'r gwasanaeth wedi darparu tystiolaeth wrth ddelio â throseddau mwy difrifol fel dynladdiad, troseddau'n ymwneud â chyffuriau a throseddau rhyw.

Straeon perthnasol