Achos llofruddiaeth babi: Mam â hanes o iselder

Achos babi

Mae achos yn erbyn mam ifanc sy'n cael ei chyhuddo o lofruddio ei baban saith wythnos oed wedi clywed honiadau bod ganddi hanes o iselder a niweidio ei hun.

Mae Hannah Turtle, 22 oed, yn gwadu llofruddio ei mab James Hughes, yn ogystal â chyhuddiadau o gam-drin a gwenwyno.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mawrth, rhoddodd tad James, Ian Hughes, dystiolaeth i'r llys.

Dywedodd y cyn-filwr 38 oed fod ei berthynas â Ms Turtle wedi dechrau ym mis Mai 2015, a'i bod wedi symud ato i'r tŷ yr oedd yn rhannu gyda'i fam yn Shotton, Sir y Fflint ychydig fisoedd yn ddiweddarach.

Llithro

Clywodd y llys ei bod wedi beichiogi yn eithaf buan wedi hynny, ond iddi golli'r baban, cyn beichiogi eto.

Dywedodd Mr Hughes wrth yr erlynydd, David Elias QC fod Ms Turtle wedi llithro a syrthio dair neu bedair gwaith yn ystod y feichiogrwydd, a'i bod wedi gorfod mynd i'r ysbyty, ond na chafodd y baban niwed.

Image copyright Llun Teulu
Image caption Bu farw James Hughes o niwed i'r ymennydd gafodd ei achosi gan ddiffyg ocsigen

Cafodd James ei eni ym mis Ebrill 2016, a dywedodd Mr Hughes nad oedd wedi gweld arwyddion fod Ms Turtle yn methu â dygymod â'r enedigaeth, ond ei bod hi'n "teimlo'n isel".

Dywedodd Mr Hughes fod Ms Turtle i weld yn isel pan aeth yn ôl i'r gwaith bythefnos wedi genedigaeth James, ond nad oedd yn poeni amdani.

Pan gafodd y baban drafferthion anadlu am y tro cynta ar 31 Mai 2016, roedd Mr Hughes yn eistedd wrth y cyfrifiadur yn yr ystafell wely.

Sgrechian

Dywedodd fod Ms Turtle wedi dechrau sgrechian nad oedd ei mab yn anadlu a'i fod wedi troi'n las.

Gafodd y gwasanaethau brys eu galw a dechreuodd James anadlu eto, er ei fod yn llipa.

Cafodd ei gludo i ysbyty yng Nghaer am ychydig ddyddiau, cyn cael ei anfon adref ond cafodd ei frysio yn ôl i'r ysbyty ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

Ar y trydydd achlysur, roedd Mr Hughes yn y gwaith, meddai.

Roedd wedi rhoi James yn ei got cyn gadael. Dywedodd fod y baban ychydig yn aflonydd a'i fod wedi ceisio ei dawelu.

Yn nes ymlaen, aeth yr heddlu i'w waith a dweud wrtho fod James wedi stopio anadlu.

Image caption Ms Turtle yn cyrraedd y llys ar ddiwrnod cynta'r achos yn ei herbyn

Dywedodd nad oedd Ms Turtle ar unrhyw adeg wedi awgrymu ei bod wedi gwneud unrhyw beth iddo.

Dim ond yn ddiweddarach, meddai, y deallodd ei bod wedi gwneud cyfaddefiadau.

Disgrifiodd Mr Hughes sut y cafodd neges testun gan Ms Turtle ychydig fisoedd wedi marwolaeth eu mab yn dweud y byddai'r "hyn a wnes i i James yn fy mrifo i am byth" ac y byddai'n "gwneud unrhyw beth i ddianc o'r hunllef".

'Dagreuol'

Gofynnodd Gordon Cole QC ar ran yr amddiffyniad am eu hymweliad â'r meddyg teulu bythefnos wedi genedigaeth James.

Dywedodd fod cofnodion y meddyg yn nodi fod Ms Turtle yn "ddagreuol, yn bryderus ac yn meddwl am niweidio ei hun".

Dywedodd Mr Hughes nad oedd yn credu fod ei bartner yn fwy pryderus na mamau newydd eraill.

Hanes o iselder

Gofynnwyd iddo beth oedd Ms Turtle wedi dweud wrtho am ei hanes o iselder a hunan niweidio.

Cytunodd Mr Hughes ei bod hi wedi dweud wrtho am ei phroblemau iechyd meddwl, a'i bod wedi honni ei bod wedi cael ei cham-drin gan ei thad yn ystod ei phlentyndod.

Oherwydd hynny, doedd Mr Hughes ddim yn hoffi i Ms Turtle weld ei thad.

Pan awgrymodd Gordon Cole i Mr Hughes nad oedd bellach yn credu honiadau Ms Turtle am ei thad, atebodd: "Dwi ddim yn gwybod beth i feddwl."

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol