Llinor ap Gwynedd sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma

Llinor ap Gwynedd

Yr actores Llinor ap Gwynedd sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddi gael ei henwebu gan Sharon Roberts wythnos diwetha'.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Mae'n rhaid fy mod yn ifanc iawn. Cofio bod mewn cot, a gweld wynebau siriol fy rhieni yn eu gwely, yn edrych lawr arna'i.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

John Taylor, basydd Duran Duran.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Cystadleuaeth Côr Cymru, yn canu gyda Chôrdydd. O achos stori ar Pobol y Cwm, ro'n i wedi eillio fy mhen. Ro'dd y gystadleuaeth ar y teledu cyn bod y bennod torri'r gwallt wedi'i darlledu, felly ro'dd yn rhaid i mi wisgo wig.

Yn anffodus, yn hytrach nag edrych fel fy ngwallt hir cyrliog naturiol i, ro'n i'n ymdebygu fwy i Siarl yr 2ail. Ro'dd pawb yn chwerthin ar fy mhen... yn cynnwys fy mam!

Image caption Doedd Llinor yn ddigon o sioe wrth gystadlu yng nghystadleuaeth Côr Cymru? (Jôc! Sori!)

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Dagrau mawr? Mis Medi, pan fu'n rhaid i ni ffarwelio â Lleu y ci. Torri calon.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Stwff gweinyddol, ariannol, diflas. Tueddiad i aros tan yfory cyn mynd ati.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Dyffryn Tywi. Llandeilo o'dd fy nghartref cynta'. Symudodd Nain a Taid i'n tŷ pan ethon ni i Gwmgors, a ro'dd Mamgu a Tadcu eisoes yn byw yn Llangadog. Felly treuliais tipyn o mhlentyndod yno. Dyna fy nghartref ysbrydol.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson ein priodas. Teulu, ffrindiau, canu, bwyd da a lot o wenu.


O Archif Ateb y Galw:


Disgrifia dy hun mewn tri gair

Yn ôl fy ngŵr - penderfynol, positif, chilled ("pam 'neud nawr rhywbeth alli di 'neud mewn tair/pedair wythnos!")

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Methu dewis un llyfr, ond cafodd y ddrama un act Mountain Language gan Harold Pinter gryn effaith arna'i.

Methu dewis ffilm chwaith! Ond y ffilm wnes i wylio fwya' yn fy ieuenctid (a gw'bod pob gair o'r sgript!) o'dd The Blues Brothers.

Image caption The Blues Brothers - ffilm a ddylanwadodd lawer ar Llinor pan oedd hi'n ifanc

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Bydden i wrth fy modd yn cwrdd â fy arwr cerddorol James Taylor. Ymweld ag e yn Martha's Vineyard a gwrando ar stori'i fywyd... trwy gân!

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod

Ro'n i'n aelod o sgwad hoci Cymru dan 16.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Deffro yn Queenstown, Seland Newydd. Mynd i Milford Sound am y tro olaf, a hedfan nôl i Gymru (yn wyrthiol o gyflym). Noson gyda theulu a ffrindiau annwyl. (Bydd James Taylor yno hefyd yn canu yn y cefndir!)

Image copyright NitiChuysakul Photography/Getty
Image caption Dyw hi ddim yn syndod yr hoffai Llinor weld harddwch Queenstown, Seland Newydd unwaith eto

Beth yw dy hoff gân a pham?

Amhosib dewis. Ond ma' un gân yn 'neud i fi wenu bob tro rwy'n 'i chlywed - Côr Telyn Teilio yn canu Dyffryn Tywi. Mam yw un o'r ddwy sy'n canu'r top soprano!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Squid, hwyaden, caws fydde'r dewis o'r bla'n. Ond y dyddie 'ma, afocado, tofu a phwdin heb dairy sydd yn mynd â mryd i.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Theresa May, i roi diwedd ar y nonsens Brexit 'ma.

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Ceri Wyn Jones

Pynciau Cysylltiedig